Midlertidig bopæl over D (3 år), P1 (5 år) og P2 (7 år) og 10/4 samvær for M (Familieretshuset 14/7 2023). Midlertidig forældremyndighed over børnene ved afgørelse december 2023, Familieretshuset 11. december 2023, utrykt

Midlertidig bopæl over D (3 år), P1 (5 år) og P2 (7 år) og 10/4 samvær for M (Familieretshuset 14/7 2023). Midlertidig forældremyndighed over børnene ved afgørelse december 2023, Familieretshuset 11. december 2023, utrykt

Jeg har modtaget afgørelsen fra M i forbindelse med, at jeg i en lukket FB-gruppe har hørt om mange midlertidige afgørelser, der kunne give anledning til undren, hvorfor jeg eftersøgte eksempler på disse afgørelser.

Familieretshusets afgørelse 14/7 2023

Vi har truffet afgørelse om det midlertidige samvær. Vi har bestemt, at M har midlertidig samvær med børnene i ulige uger fra torsdag med afhentning i skole/institution til efterfølgende mandag med aflevering i skole/institution.

Begrundelse

Bopæl:

Vi har lagt vægt på, at X kommune har oplyst, at de overfor forældrene har anbefalet, at børnene har bopæl hos M og samvær med M i en ordning svarende til en 10/4-ordning.

Vi har lagt vægt på, at X kommune har et længerevarende kendskab til familien, både mens forældrene var sammen som familie og efter de er gået fra hinanden.

Vi har lagt vægt på, at X kommune har oplyst os, at de er tvivl om M kan overskue at have børnene i det nuværende omfang, på nuværende tidspunkt.

Vi bemærker, at det er oplyst, at M har hentet børnene fra børnehave uden for aftale, hvorefter de er blevet sendt hjem igen til F. Vi vurderer hermed, med denne midlertidige afgørelse, at der kan skabes ro og forudsigelighed omkring børnene, imens sagerne om forældremyndighed, bopæl og samvær bliver behandlet.

Vi har lagt vægt på, at forældrene har et forhøjet konfliktniveau og vi vurderer, at F på nuværende tidspunkt på baggrund af de foreliggende oplysninger, vil være bedst til at samarbejde om et ramme-sat samvær, uanset konfliktniveau.

Vi vurderer derfor, at der af hensyn til (børnene) er et aktuelt behov for, at (børnene) får midlertidig bopæl hos F.

Vi bemærker, at F har oplyst, at D ikke har været i institution i uge 27 og 26, og at institutionen ikke kunnet få  fat i M, hvilket gav anledning til bekymring fra institutionen.

Vi bemærker slutteligt, at denne afgørelse er truffet på et mindre oplyst grundlag og ikke er endelig. I denne sammenhæng er vi opmærksomme på, at der i sagen ikke er oplysninger, som tilsiger, at børnene bliver udsat for institution- og skoleskift i forlængelse af nærværende afgørelse.

Det forhold, at M har nævnt, at F har udøvet vold overfor børnene kan ikke føre til et andet resultat, idet denne oplysning ikke kan bekræftes hos X kommune og fordi M trods hendes oplevelse af vold, vedvarende sender børnene over til F.

Samvær:

Vi har lagt vægt på, at X kommune har beskrevet børnene som værende i god trivsel. Dog er de præget af det miljø, som de er vokset op i.

Vi har lagt vægt på, at X kommune, anbefaler at børnene har samvær med M, og at de ikke stiller spørgsmål til hendes omsorgskapacitet i forhold til børnene, såfremt der er et kortere samvær.

Vi har lagt vægt på, at børnenes kontakt til begge forældre bør sikres under sagens behandling.

Vi vurderer derfor, at det vil være bedst for (børnene), at samværet midlertidigt fastsættes, således at der er samvær i ulige uger fra torsdag til efterfølgende mandag.

Familieretshusets afgørelse 23. december 2023:

Afgørelse

Vi har nu truffet afgørelse om, at F skal have forældremyndigheden over (børnene), mens sagen om samvær, bopæl og forældremyndighed bliver behandlet.

Denne midlertidige afgørelse gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse, som kan fuldbyrdes.

Afgørelsen bortfalder, hvis anmodningen om, at der træffes afgørelse om forældremyndighed, tilbagekaldes eller afvises, eller hvis forældrene genoptager samlivet.

Begrundelse

Vi har lagt vægt på, at X kommune beskriver, at børnene har brug for ro, og børnene har brug for at blive skærmet fra forældrenes konflikt.

Vi har lagt vægt på, at forældrene er blevet anbefalet at kommunikere så lidt som overhovedet muligt på nuværende tidspunkt.

Vi har lagt vægt på, at kommunen oplyser, at børnene har brug for støtte, men de oplever et meget konfliktfyldt samarbejde med M.

Vi har lagt vægt på, at M har brudt afgørelsen om samvær og tilbageholdt børnene uretmæssigt. Efter tvangsfuldbyrdelsessagen er det oplyst, at hun fortsat tilbageholdt D. Han er sidenhen kommet tilbage til F.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har en stor bekymring for børnenes aktuelle trivsel og udvikling, og forældrenes særdeles konfliktfyldte samarbejde giver bekymring for børnenes opvækstvilkår.

Vi har lagt vægt på, at M, den *, oplyste kommunen om at hun havde forsøgt at tage sit eget liv.

Vi lægger til grund, at nærværende afgørelse er truffet ud fra et kortere perspektiv. Formålet med afgørelsen er, at hjælpe med at skabe ro omkring børnene, som der beskrives et akut behov for. Vi lægger i denne forbindelse vægt på at afgørelsen er af midlertidig karakter.

Vi vurderer derfor, at der af hensyn til (børnene) er et aktuelt behov for, at F har forældremyndigheden midlertidigt.

I afsnittet om oplysninger skriver Familieretshuset blandt andet:

Vi har under sagens behandling modtaget oplysninger fra X kommune. Kommunen oplyser bl.a., at der er stor bekymring for børnenes aktuelle trivsel på baggrund af forældrenes konfliktfyldte samarbejde, og dette giver bekymring for børnenes opvækstvilkår.

Det er kommunens oplevelse, at samarbejdet med M kan være præget af manglende kontakt eller konfliktfyldt kontakt.

Det kommunens indtryk, at børnene har akut brug for ro fra forældrenes konflikt.

Kommunen har anbefalet, at forældrene kommunikerer så lidt som overhovedet muligt. Kommunen oplyser i denne forbindelse, at F forsøger at praktisere dette, men det er svære for M, som ser det som samarbejdschikane, såfremt F ikke besvarer hendes henvendelser. Kommunen oplyser, at M den * 2023 har oplyst rådgiveren om, at hun aflyste seneste samvær fordi hun havde det psykisk dårligt og forsøgte at tage sit eget liv.

Vi har under sagens behandling afholdt børnesamtale med P1 og P2. I forbindelse med børnesamtalerne er det de børnesagkyndiges indtryk, at det ikke vil være forsvarligt at lade deres synspunkter indgå i en afgørelse om samvær, bopæl eller forældremyndighed, da de ses at være i en større loyalitetskonflikt mellem forældrene.

Kommentar:

Som nævnt i indledningen har jeg modtaget afgørelserne fra M efter en generel efterlysning fra mig i det halvoffentlige rum. Flere har i det rum udtrykt frustration over, at der ofte træffes afgørelser i Familieretshuset alene på baggrund af kommunens indstillinger. Jeg ser det ikke så ofte, som det postuleres i det pågældende forum.

Når jeg forholder mig til afgørelser, er jeg nødsaget til alene at forholde mig til det, jeg kan læse i afgørelsen. Konkret har jeg udover afgørelserne set et mødenotat fra maj 2023.

Jeg undrer mig over, at Familieretshuset nok har afholdt en børnesamtale men overhovedet ikke refererer fra dem.  Børnenes alder i ”hovedet” er alderen på tidspunktet for bopæls- og samværsafgørelsen i juli 2023.

Det kan sagtens være en fornuftig og relevant vurdering, at man ikke skal lade deres synspunkter få afgørende betydning – men helt at undlade at lade dem indgå i sagen er i al fald i strid med lovens tekst.

Den midlertidige afgørelse om bopæl og samvær er helt åbenlyst alene sket efter indstilling fra kommunens socialrådgivere. Loven forudsætter, at der er et samarbejde mellem Familieretshuset og kommunen i de tunge §7-sager. Men det forekommer uhensigtsmæssigt, at afgørelsen ureflekteret træffes efter indstilling fra en socialrådgiver i kommunen.

Man kan se, at M i forløbet har italesat både fysisk og psykisk vold.

Her er det for mig chokerende, at Familieretshuset tillægger det betydning, at M ”trods hendes oplevelse af vold, vedvarende sender børnene over til F.”  Hvad pokker skulle hun dog gøre andet?

Jeg er helt med på, at ”standardrådet” i telefonslusen i Familieretshuset er, at en M med den type bekymringer jo skal aflevere, fordi der er en afgørelse eller aftale om det, men at hun må vurdere konkret. I min juridiske forståelse – og den er altså stor – ville det lettere blive betragtet som samværschikane, hvis ikke hun havde udleveret uden helt konkret og beviselig dokumentation for aktuel vold.

Fuldstændig barokt bliver det, når man læser videre og ser følgende i begrundelsen for midlertidig forældremyndighed mindre end et halvt år senere:

”Vi har lagt vægt på, at M har brudt afgørelsen om samvær og tilbageholdt børnene uretmæssigt. Efter tvangsfuldbyrdelsessagen er det oplyst, at hun fortsat tilbageholdt D. Han er sidenhen kommet tilbage til F.”

Prøv lige at læse de to afgørelser og fortæl mig, hvad Familieretshuset egentlig mener om emnet.

Jeg kan selv med mit trænede øje ikke gennemskue, hvorfor der konkret skulle være grund til at supplere den midlertidige bopæls- og samværsafgørelse med en midlertidig forældremyndighedsanmodning – og slet ikke, hvad der får Familieretshuset til at efterkomme anmodningerne.

Man kan ikke af sagen se, at der overhovedet skulle være emner af forældremyndighedsrelevant karakter, som skulle give mere ro på.

I den forbindelse mener jeg ikke, at uretmæssig tilbageholdelse har relevans.

Jeg kan ikke se, at et eventuelt selvmordsforsøg er forældremyndighedsrelevant. Man kunne fra Fs stol måske bruge det til at være bekymret for samværet i det hele taget – men ikke for forældremyndigheden.

Tilbage står, at afgørelserne synes truffet mere reelt af kommunen end af Familieretshuset. Det er bekymrende.

Det er helt åbenlyst, at M er mere besværlig for kommunen end F. Men der synes ikke for alvor reflekteret over årsag og virkning.

Umiddelbart er det ikke indtrykket, at nogen af forældrene har haft rådgivere (bisiddere) med hverken i kommunen eller i Familieretshuset.

En af moralerne kunne godt være, at det er klogt at søge professionel hjælp både til repræsentation i forhold til kommunen og i Familieretshuset. Det kan være svært at holde tungen lige i munden selv.

Lad mig benytte lejligheden til ”igen igen” at minde om de mange muligheder for hjælp, der findes på dette område. Når sagen er i retten, er advokaten den eneste brugbare hjælp. Men både i Familieretshuset og i kommunen kan andre bestemt være til god hjælp. Du kan se denne lille artikel om ”rådgivning om forældremyndighed og samvær”

Jeg håber, at M vil sende mig kopi af dommen, når den måtte foreligge. (Det er ikke oplyst, om de midlertidige afgørelser har været indbragt for Familieretten.)

Viggo Bækgaard

29. maj 2024