M skulle udlevere barnets pas til F, TFA 2023/283 ØLK

M skulle udlevere barnets pas til F, TFA 2023/283 ØLK

Byrettens begrundelse

Det er ubestridt, at B, som er født den … 2007, siden januar 2023 har opholdt sig hos F, og at hun ikke har haft kontakt med M i den mellemliggende periode.

Efter oplysningerne i sagen lægger fogedretten til grund, at B, opholder sig hos sin far efter eget ønske, og at han de facto fungerer som bopælsforælder.

Da et pas følger barnet, og der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, der kan begrunde, at B’s pas ikke skaludleveres til F, finder fogedretten, at M skal tilpligtes at udlevere det omhandlende pas.

Det forhold, at M formelt er bopælsforælder, og at hun efter det oplyste har planlagt en rejse for B i begyndelsen af den førstkommende uge, kan ikke føre til et andet resultat, og derfor (bestemmer).

(passet skal udleveres).

Landsrettens begrundelse

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.

Kommentar:

Vi har et eksempel på stærkt følelsesmæssig reaktion, der ofte kommer særligt til udtryk for parter, som møder uden advokat.

M mødte uden advokat og udleverede passet under protest og kærede på stedet; afleverede kæreafgift på 750 kr. og meddelte, at hun ikke havde tænkt sig at komme med yderligere indlæg.

En helt igennem uklog adfærd og 750 kr. smidt ud til åbenlyst ingen nytte.

Passet skal selvfølgelig udleveres. Derom er der stort set aldrig usikkerhed. Diskussionerne går hyppigst på, om passet altid skal ligge i tasken, og om man har en forpligtelse til at underrette den anden forælder om, hvor turen går hen. Her kan almindelig anstændighed anbefales.

Viggo Bækgaard

20. juli 2023