Kære af midlertidig afgørelse kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2023/432 ØLK

Kære af midlertidig afgørelse kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2023/432 ØLK

Byrettens begrundelse (Holbæk)

Der er 7½ uger til den berammede hovedforhandling. Sagen behandles som udgangspunkt på hovedforhandlingen, hvor parterne har mulighed for at afgive supplerende forklaringer og procedere sagen.

Retten vurderer ikke, at der er oplyst forhold, der gør det nødvendigt, at der så kort tid før den berammede hovedforhandling træffes en midlertidig afgørelse om samværet.

Der fastsættes derfor ikke midlertidigt samvær efter forældreansvarslovens § 29.

Landsrettens begrundelse

Efter retsplejelovens § 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Den påkærede afgørelse om ikke forud for den berammede hovedforhandling i familieretten den 13. september 2023 at fastsætte midlertidigt samvær er truffet under sagens forberedelse.

Landsretten finder, at der hverken i ordlyden af retsplejelovens § 389 a eller forarbejderne hertil er holdepunkter for, at en afgørelse om midlertidigt samvær skulle være undtaget fra den begrænsning i kæreadgangen,  der gælder i forhold til afgørelser, der træffes under sagens forberedelse, jf. således UfR2019.1308 H om en afgørelse om midlertidig forældremyndighed.

Herefter kan afgørelsen kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten kæremålet.

Kommentar:

Ikke så smart, at advokaten for M åbenbart ikke kendte den procesgang.

Viggo Bækgaard

22. november 2023