Grønlandske M kunne tage P på 3 år med ved flytning til Grønland, Retten i Aalborg den 10. februar 2017, utrykt og upåanket.

Grønlandske M kunne tage P på 3 år med ved flytning til Grønland, Retten i Aalborg den 10. februar 2017, utrykt og upåanket.

P, der er 3 år, har haft bopæl hos sin mor, siden hun var 1 år. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at moderen hidtil har været Ps primære omsorgsperson. Det lægges efter bevisførelsen – herunder udtalelsen fra Famili-egruppe Øst – endvidere til grund, at M er velegnet til at varetage den daglige omsorg for P.

En flytning til Grønland vil have den negative konsekvens, at Ps samvær med sin far vil blive væsentligt reduceret. M har erklæret, at hun vil sørge for, at P bevarer tilknytningen til sin far blandt andet via Skype samtaler og ved samvær i Danmark.

Det fremgår af udtalelsen fra Familiegruppe Øst, at M, sønnen D og P har været i familiebehandling på * siden maj 2016, og at forvaltningen vurderer, at M og børnene vil profitere af at flytte tilbage til deres familiære netværk i Grønland. Det fremgår endvidere, at forvaltningen vurderer, at flytningen til Grønland vil være af afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling, da der kan være risiko for stor bekymring for børnene, idet D er så isoleret, og forholdet til F har været så konfliktpræget og ustabilt.

Efter en samlet vurdering finder retten, at det er bedst for P, at hun fortsat har bopæl hos sin mor, også selvom mor flytter til Grønland. Retten tager derfor Ms principale påstand til følge, jf. forældreansvarslovens § 4, og § 17, stk. 1, 2. pkt.

Flytningen til Grønland vil indebære en væsentlig ændring i Ps forhold, og retten finder, at en sådan ændring af hensyn til P – og i overensstemmelse med det sædvanlige udgangspunkt – bør afvente, at sagen er endelig afgjort. Ms anmodning om, at det bestemmes, at dommen skal kunne fuldbyrdes straks, tages derfor ikke til følge.

kommentar.

Dommen er det endelige punktum i den sag, der er beskrevet i TFA 2017/161 VLK.