Børnebidrag og offentlige satser – relevante ved parforholdets opløsning

Her får du en oversigt med beløbsstørrelser, som de er i 2017. Der er også en smule om ægtefællebidrag.

Omkring børnene.

Børnebidrag: Når samlivet ophæves, og barnet dermed får bopæl hos den ene af forældrene er den af forældrene, der ikke har barnet boende forpligtet til at betale børnebidrag. Hvis børnene er lige meget begge steder, er der typisk ikke bidragspligt.

Man kan enten aftale bidraget eller ansøge statsforvaltningen om at træffe afgørelse. Ansøgningen skal indgives hurtigst muligt efter samlivsophævelsen, idet bidraget som udgangspunkt ikke fastsættes med tilbagevirkende kraft.

I 2017 udgør normalbidraget 15.996 kr. årligt eller 1.333 kr. om måneden. Heraf udgør grundbeløbet 14.160 kr. årligt eller 1.180 kr. månedligt, mens tillægget udgør 1.836 kr. årligt eller 153 kr. månedligt.

Hvis den bidragspligtige tjener mere end ca. 490.000 brutto, forøges bidraget.

Der ligger et skema på Statsforvaltningens hjemmeside, hvoraf det ret klart fremgår, hvordan satserne reguleres afhængig af den bidragspligtiges indkomst. (http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8331)

Hvis børnebidraget ikke betales, kan du rette henvendelse til Udbetaling Danmark og anmode om hjælp til at inddrive bidraget.

Børnetilskud: Den, der efter samlivsophævelsen, har barnet boende betragtes som eneforsørger. Det medfører, at du er berettiget til ekstra børnetilskud.

Hvis du er førtidspensionist er der mulighed for et særligt børnetilskud.

Du skal sørge for at orientere kommunen om samlivs-ophævelsen, og om at du nu er enlig forsørger.

Reglerne om børnetilskud findes i børnetilskudsloven.

Pr. 1. juli 2017 er de vigtigste satser således:

Ordinært børnetilskud: 1.385 kr. pr. kvartal pr. barn

Betingelserne for ordinært børnetilsukd – børnetilskudslovens § 2 – hovedregler

  1. når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger,
  2. når begge eller kun den ene af indehaverne af forældremyndigheden er enlig og barnet opholder sig lige meget hos begge, medmindre barnet er tilmeldt folkeregistret hos den, der ikke er enlig,

Ekstra børnetilskud: 1.412 kr. pr. kvartal i alt uanset antal børn

Betingelse for ekstra børnetilskud – børnetilskudslovens § 3 – hvis der ydes ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3, og indehaveren af forældremyndigheden har barnet hos sig

Særligt børnetilskud: 3.540 kr. pr. kvartal

Betingelser for særligt børnetilskud står i børnetilskudslovens § 4: Hovedreglen er, at der kun er en forælder.

Flerbørnstilskud: 2.284 kr. pr. kvartal.

Flerbørnstilskud er til familier med tvillinger, trillinger o.s.v. – børnetilskudslovens § 10

Børne og ungeydelse (tidligere børnefamilieydelse): (Børne- og ungeydelsesloven)

Børneydelse: Ydelsen udbetales automatisk til barnets mor. Hvis du som far har barnet boende, skal du huske at søge om at få ydelsen udbetalt til dig.

Børneydelserne udgør pr. 1. juli 2017

0-2 år: 4.491 kr. pr. kvartal  (1.497 pr. md)

3-6 år: 3.555 kr. pr. kvartal  (1.185 pr. md)

7-14 år: 2.796 kr. pr. kvartal (1.398 pr. md)

Ungeydelse 15-17 år: 932 kr. pr. måned

Ydelserne nedsættes med 2% for indtægter over 749.000 kr.

Ægtefællebidrag: I perioden fra samlivets ophævelse til separationen/skilsmissen kan der i visse tilfælde pålægges den ene ægtefælle at betale bidrag til den anden, hvis denne ikke er i stand til at klare sig økonomisk.

Du skal søge statsforvaltningen om at fastsætte dette bidrag.

Hvis du er berettiget til ægtefællebidrag efter separationen eller skilsmissen, skal du sørge for at ansøge statsamtet om at fastsætte størrelsen af bidraget.

Er du berettiget til bidrag, og betales bidraget ikke, kan du rette henvendelse til Udbetaling Danmark og anmode om hjælp til at inddrive bidraget.

Boligsikring.

Når du bliver alene – eventuelt med børnene, er der også mulighed for at få boligsikring. Her er huslejen og husstandens indkomst afgørende. Du kan selv beregne din boligsikring på denne hjemmeside: www.netborger.dk

Viggo Bækgaard

a jourført 18. oktober 2017
 

 

Viggo Bækgaard

oprettet 18. september 2017