Tvangsbøder i samværsfogedsag, TFA 2016/136 ØLK

Tvangsbøder i samværsfogedsag, TFA 2016/136 ØLK

Byrettens begrundelse:

B skal udleveres til samvær med far den 13. november 2015, således at parternes 7/7-ordning bliver genoptaget. Fogedretten har herved lagt vægt på, at der efter mors påstande og forklaring ikke findes grundlag for at anse B’s samvær med far for psykisk eller fysisk skadeligt for hende, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6. Det bemærkes, at retsplejelovens § 537, stk. 4, alene finder anvendelse i forbindelse med anvendelse af umiddelbar magt ved udleveringen af barnet.

Til sikring af udleveringen fastsættes tvangsbøder som bestemt nedenfor, jf. retsplejelovens § 536, stk. 2. Mor skal således betale en tvangsbøde på 1.500 kr., såfremt hun ikke udleverer B til far den 13. november 2015. Ligeledes forfalder der daglige tvangsbøder til og med den 19. november 2015, såfremt B ikke udleveres til samvær med far.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten lægger til grund, at parterne på et møde i statsforvaltningen den 11. maj 2015 aftalte at fortsætte den da allerede praktiserede samværsaftale om en 7/7-ordning vedrørende deres 3-årige datter, B. Af mødenotatet fra statsforvaltningen fremgår, at parterne oplyste, at B trivedes med 7/7-ordningen, samt at de samarbejdede om barnet. Ordningen fungerede efter det oplyste frem til starten af oktober 2015, hvor M nægtede at udlevere B til samvær.

Det lægges endvidere til grund, at M’s oplysninger om F’s forbrug af alkohol og adfærd i øvrigt, mens han har B på samvær, stammer fra en person, som F oplyser at have kendt i en uge.

På denne baggrund tiltræder landsretten, at det ikke er godtgjort, at barnets sjælelige eller legemlige sundhed vil udsættes for alvorlig skade ved tvangsfuldbyrdelse af samværsaftalen, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6. De fremlagte fotos og oplysninger om F’s boligmæssige forhold kan ikke føre til et andet resultat.

Af udskrift af retsbogen fra Retten på Frederiksberg den 11. november 2015 fremgår, at M under mødet i fogedretten oplyste, at hun ikke ville udlevere B til samvær den 13. november 2015. Henset hertil tiltrædes det, at der er pålagt tvangsbøder af 1.500 kr. pr. dag fra det førstkommende samvær den 13. november 2015 til og med den 19. november 2015 efter retsplejelovens § 537, stk. 3.

Som sagen foreligger oplyst, findes der ikke grundlag for at hjemvise sagen med henblik på indhentelse af børnesagkyndig erklæring i henhold til retsplejelovens § 536, stk. 3. Det er herved også tillagt betydning, at M har indbragt spørgsmålet om samvær for statsforvaltningen, hvor sagen for tiden behandles.

Landsretten tiltræder, at retsplejelovens § 537, stk. 4, alene finder anvendelse i forbindelse med anvendelse af umiddelbar magt ved udlevering af barnet.