Samværsafgørelse for P på 7 år og D på knap 2½ år. Principielt 9/5 med optrapning for den mindste. Ferieafgørelse for 2020 helt ”gak” på domstidspunktet. Generel bestemmelse om lang ferie i december, ”såfremt skolen godkender det”, Københavns Byret 6. juli 2020, utrykt

Samværsafgørelse for P på 7 år og D på knap 2½ år. Principielt 9/5 med optrapning for den mindste. Ferieafgørelse for 2020 helt ”gak” på domstidspunktet. Generel bestemmelse om lang ferie i december, ”såfremt skolen godkender det”, Københavns Byret 6. juli 2020, utrykt

Byrettens begrundelse:

Parterne ophævede samlivet i maj 2019. F havde herefter samvær med børnene efter aftale, og parterne lavede også fælles ting sammen med børnene.

Det lægges til grund, at F  gennem en periode havde samvær med P i en 9/5-ordning.

Samværet ophørte efter et møde i Familieretshuset i november 2019, idet M pludselig modsatte sig samvær mellem F og børnene. Som følge heraf kom P ikke med sin far på en planlagt og aftalt ferie til Australien i december 2019.

I perioden fra den 26. november 2019 til den 24. februar 2020 så F børnene 2 gange. Herefter var der samvær i henhold til Familieretshusets afgørelse af 24. februar 2020 om kontaktbevarende samvær fastsat efter børnenes alder, jf. forældreansvarslovens § 29a, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 299 af 20. marts 2019 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Parterne indgik i forbindelse med retsmødet den 13. maj 2020 aftale om udvidelse af samværet, således at P herefter overnattede 3 nætter hos sin far hver 14. dag og D en nat hver 14. dag udover hverdagssamværet uden overnatning hver anden uge.

P er nu 7 år og er ifølge udtalelsen fra skolen og fritidshjemmet en velfungerende pige, som er i god trivsel.

Efter børnesamtalen og den børnesagkyndiges vurdering af P må det lægges til grund, at P er påvirket af sine forældres samlivsbrud og deres uenighed om samværets omfang. Det må i øvrigt lægges til grund, at P er knyttet til sin far, og at hun har glæde af og ønsker mere samvær med ham.

På denne baggrund og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten, at det er bedst for P, at samværet fastsættes til en 9/5-ordning.

D er nu 2½ år og er ifølge udtalelsen fra vuggestuen en glad, tryg og tillidsfuld dreng, som udvikler sig alderssvarende.

På denne baggrund og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger findes samværet efter Fs påstand at være fint i overensstemmelse med Ds alder, det hidtidige samvær og den tilknytning, som han må antages at have til sin far, og som bør fastholdes og udvides.

Retten findes således, at et samvær, som påstået af F vil være det bedste for D.

Vedrørende feriesamvær har retten lagt til grund, at P i vinteren 2018 var alene med sin far til Australien i 3 uger. Retten finder herefter ikke grundlag for at antage, at P nu ikke skulle kunne undvære sin mor i 3 uger. Henset til Ps tilknytning  til Australien og sin fars familie der, findes det bedst for hende, at hun fortsat får mulighed at besøge sin familie i Australien sammen med sin far.

Henset til afstanden og tidsforskellen, bør samværet fastsættes til 3 uger i december/januar, såfremt skolen giver tilladelse hertil.

Herefter, og efter parternes påstande i øvrigt, skal P og D herefter have samvær med F, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, jf. § 1, § 4 og § 5, som nedenfor bestemt.

Der ses ikke at være grundlag for træffe bestemmelse om, at dommen vedrørende samvær ikke kan fuldbyrdes, jf. retsplejelovens § 480.

Påstanden herom tages derfor ikke til følge.

Konklusion – uddrag:

P skal have samvær med F i en 9/5-ordning i ulige uger fra tirsdag med afhentning i institution til søndag kl. 17.00, hvor M henter P.

D skal have følgende samvær med F:

I ulige uger fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 17.00. M bringer og henter D til og fra samvær.

I ulige uger fra fredag eftermiddag med afhentning i institution til søndag kl. 17.00, hvor M henter Di. Første gang den 28. august 2020.

I ulige uger fra torsdag med afhentning i institution til søndag kl. 17.00, hvor M henter D. Første gang den 4. februar 2021.

I lige uger hver torsdag fra ca. kl.15.00 med afhentning i institution til kl. 18.00, hvor F afleverer D hos M.

Ferie: (Læg mærke til, at dommen er afsagt den 6. juli)

Sommeren 2020:

F har samvær med D fra fredag den 3. juli 2020 kl. 16 til fredag den 10. juli 2020 kl. 16, med afhentning i institution og aflevering på børnenes bopæl og fra fredag den 24. juli 2020 kl. 16 til fredag den 31. juli 2020 kl.  16 med afhentning og aflevering på børnenes bopæl.

F har samvær med D fra fredag den 3. juli 2020 kl. 16 til mandag den 6. juli 2020 kl. 16 med afhentning i institution og afhentning hos F og fra fredag den 24. juli 2020 kl. 16 til mandag d. 27. juli  2020 kl. 16 med afhentning i institution og afhentning hos F.

Fra sommeren 2021 har F samvær med P 14 dage i skolernes sommerferie. Ferien begynder en fredag og slutter fredag 14 dage senere.

Såfremt F har haft feriesamvær med P til Australien i december og januar, har F alene samvær med P 7 dage i skolernes sommerferie. Ferien begynder en fredag og slutter fredag 7 dage senere.

Fra sommeren 2021 har F samvær med D i 5 sammenhængende  dage og fra 2022 i 7 sammenhængende dage i perioden, hvor Ps feriesamvær er placeret.

Jule- og nytårssamvær:

Der er samvær i lige år fra den 23. december kl. 10 til den 26. december kl. 10 med afhentning og aflevering på Ms bopæl.

Der er samvær i ulige år fra den 30. december kl. 10 til den 2. januar kl. 10 med afhentning og aflevering på Ms bopæl.

Fra 2021 har F dog ret til hvert andet år at tage P med på ferie til Australien. Såfremt skolen godkender, at P er fraværende udenfor skoleferien, kan samværet fastsættes til 3 uger i december og januar.

Det ordinære samvær med P før og efter rejsen bortfalder i givet fald. M har endvidere ret til i det følgende år at vælge placeringen af samværet i forbindelse med jul og nytår, såfremt de 3 uger har påvirket julen og nytåret.

Påskesamvær:

P:

Der er samvær med P i ulige år fra fredag eftermiddag før palmesøndag med afhentning i skole/institution til onsdag før skærtorsdag med aflevering kl. 16 på M bopæl.

Der er samvær med P i lige år fra onsdag før skærtorsdag kl. 16 med afhentning hos M til tirsdag efter påske med aflevering i institution/skole.

D:

Der er samvær med D i ulige år fra palmesøndag kl. 10, hvor M afleverer D hos F, til onsdag før skærtorsdag kl. 16 på Ms bopæl.

Der er samvær med D i lige år fra påskelørdag kl. 10, hvor M afleverer D hos F, til tirsdag efter påske med aflevering i institution.

Vinter- og efterårsferie:

Vinter- og efterårsferie deles mellem forældrene, således at der er samvær i forlængelse af det eksisterende samvær i de relevante uger.

Helligdage

Falder det løbende samvær i forbindelse med helligdage, udvides samværet til også at omfatte helligdagen – for Kr. Himmelfartsferiens vedkommende også med fredagen. Samværet begynder og slutter på samme klokkeslæt som weekendsamværet.

Om valg af ferien:

I lige år vælger bopælsforælderen ferie først, mens samværsforælderen vælger først i ulige.

Valget skal træffes senest den 1. februar, og det skal meddeles den anden på en måde, der gør det utvivlsomt at klarlægge beslutningen. Hvis ikke meddelelsen er givet rettidigt, kan den anden frit vælge sin ferie også i det pågældende år.

Den anden parts beslutning skal meddeles senest den 1. marts, og det fratager ikke pågældendes førsteret, at den anden i løbet af marts meddeler sine ønsker.

Manglende udnyttelse af sin meddelelsesret ændrer ikke på den fastlagte rytme og kan således medføre, at den anden får førsteret flere år i træk.

Øvrigt

Weekend- og hverdagssamvær, der falder op til ferier og helligdage, udøves efter den fastsatte plan.

Weekend- og hverdagssamvær bortfalder dog i de uger, hvor M holder ferie i skolernes ferie.

Ferien følger skoleferien på det sted, hvor børnene bor.

kommentar:

Det er en lidt speciel sag på flere punkter. Jeg repræsenterede M, hvilket selvfølgelig sagtens kan påvirke min kommentar, som jeg dog forsøger at kommentere neutralt.

Dommen illustrerer flere interessante problemstillinger.  

Spørgsmål om vold/psykisk vold i parforholdet og betydningen for samværet. Er børnene påvirket af det – eller af ”konflikten” generelt.

M har utvivlsomt følt sig udsat for i al fald psykisk vold. Som næsten altid benægtes det af F.

Dommeren og den børnesagkyndige negligerede fuldstændigt Ms oplevelse. Min personlige oplevelse især af det indledende retsmøde var bekymrende. Den børnesagkyndige virkede groft sagt charmeret af F. Hun spurgte vildt ekstremt overfladisk særligt i forhold til ham. Hun stillede reelt hele tiden ledende spørgsmål på melodien ”du synes, at samværet er gået rigtig godt” o.s.v. Han smilede sødt tilbage og bekræftede hvert eneste ledende spørgsmål.

Hun spurgte overhovedet ikke ind til det kontrastfyldte i barnets ønske (udtrykt i Familieretshuset) om 7/7 sat over for, at hun gemmer sig og er bange, når han råber. ”Råber du til børnene” kunne spørgsmålet være. Nej – jeg har bare en dyb stemme, som måske godt kan forskrække dem.

Dommeren kunne sådan set godt se kontrasten i Ps udsagn men hæftede sig meget ved skoleudtalelsen og forklarede moderagtigt til M, at sådanne skoleudtalelser er noget, som dommere lytter meget efter.

Det generelle dilemma i disse sager kan sagtens illustreres af denne sag. Det er helt sikkert, at M har følt sig udsat for ting, som ikke er i orden.

Spørgsmålet er herefter, om Fs eventuelle uheldige adfærd har påvirket børnene. Med skoleudtalelserne og Ps udsagn til børnesamtaler kan det sagtens forstås, at dommeren vælger et ret normaliseret samvær.

Læser man præmisserne grundigt, kan man tydeligt se, at dommeren ”straffer” M for det forhold, at hun i en periode har holdt børnene væk fra samvær.

Det fremstår tydeligt, at dommeren hæfter sig ved Ps adfærd i skole og til samtale.

9/5-samær er generelt sagt en samværsmodel, der opfylder mange børns behov. 9/5 er ikke en deleordning. Der er fast base og meget samvær.

Aldersforskellen på de to børn.

Også her er den konkrete sag lidt speciel. Mere end 4 års forskel på børnene gør det ikke helt let at være dommer. Børn er jo generelt knyttet til hinanden. De fleste tænker vel, at børnene bør være sammen ”hele tiden” eller i al fald så meget som muligt.

Meget samvær til en 2½ årig er jo ikke normalt. Dommeren har vægtet uden egentlig at begrunde det.

Resultatet blev, at D allerede fra februar 2021 skal i en 10/4 ordning. (3 sammenhængende og en i modsat uge). Men altså ikke optrappet til 9/5 som søster.

I praksis er virkningen sådan set, at der lægges op til en fornyet drøftelse af samværsspørgsmålet for børnene i løbet af et års tid, hvor man så vil kunne forholde sig til børnenes på det tidspunkt aktuelle trivsel og oplevelse af samværet.

Ferien 2020.

Ferieafgørelsen for sommeren 2020 er lidt firkantet sagt ”tåbelig”, når dommen afsiges den 6. juli, og afgørelsen taler om ferie, der skulle være startet på det tidspunkt. Men det er trods alt en detalje. Forklaringen er formentlig, at dommeren på retsmødet under hovedforhandlingen sagde, at dommen ville blive afsagt 6 juli men samtidig afæskede dem frafald på varsel, hvis dommen afsagdes tidligere. Hun har sikkert skrevet dommen hurtigt efter retsmødet og glemt at give besked til sekretæren om en tidligere domsafsigelse.

Ferien mere generelt – særligt om ferie uden for skoleferien.

Det fremgår af dommen, at F er australier bosiddende her, og at han har et ønske om at holde ”sommereferie” i december med børnene ”derhjemme”.

Dommeren vælger tydeligvis at efterkomme det ønske ud fra en historik, hvor P tidligere har været med far i Australien men jo på et tidspunkt, hvor hun ikke var skolesøgende.

Det har mig bekendt været fast og ufravigelig praksis, at man ikke ved afgørelse bestemmer feriesamvær uden for skoleferien.

Skolerne er meget optaget af, at børn ikke skal spørges fri til ferie uden for skoleferierne. Det er altødelæggende for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen. Det er generelt ifølge skolerne et skråplan, som mange forældre er på vej ud over, at man holder ferie ”i tide og utide”.

Det er generel god tone, at enhver dom skal kunne fuldbyrdes efter sit indhold. Det er dommere i praksis voldsomt optaget af.

En domskonklusion om ferie i 3 uger i december ”såfremt skolen godkender det” er derfor temmelig usædvanlig, uanset om man måtte følge dommerens sikkert velmente tanker bag resultatet.

Viggo Bækgaard

7. juli 2020