Overnattende samvær ikke fuldbyrdet, d 2-årig D ikke havde set F i et halvt år, TFA 2015/419 VLK

Overnattende samvær ikke fuldbyrdet, d 2-årig D ikke havde set F i et halvt år, TFA 2015/419 VLK

Byrettens begrundelse:

Parterne har i Statsforvaltningen den 2. juli 2014 indgået aftale om, at F har samvær med parternes fællesbarn S på nærmere angivne tidspunkter. Der er ikke efterfølgende indgået ny aftale om samvær, og samværet er ikke ophævet af Statsforvaltningen. F har på dette grundlag ret til samvær i henhold til denne aftale.

Der er efter de foreliggende oplysninger intet grundlag for at antage, at samvær med F vil være til væsentlig skade for S.

Landsrettens begrundelse:

M har ikke godtgjort, at parterne har indgået en ny aftale, der ændrer aftalen af 2. juli 2014. Landsretten tiltræder derfor, at aftalen af 2. juli 2014 består.

S har ikke haft samvær med sin far siden oktober 2014. På denne baggrund og henset til S’ alder er det landsrettens opfattelse, at S’ sjælelige sundhed vil udsættes for alvorlig fare, såfremt han på nuværende tidspunkt skal på overnattende samvær hos sin far, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6. Da fogedretten ikke har kunnet træffe afgørelse om at ændre i det aftalte samvær, jf. retsplejelovens § 536, stk. 4, ændrer landsretten derfor fogedrettens kendelse, hvorefter sagen nægtes fremme.