Ophold på krisecenter indebar ikke, at krisecenterets retskreds var værneting for sagen, TFA 2016 475 ØLK

Ophold på krisecenter indebar ikke, at krisecenterets retskreds var værneting for sagen, TFA 2016 475 ØLK

M, der boede i Svendborg, havde midlertidigt ophold med børnene på krisecenter i Helsingør. Det førte ikke til, at sagen skulle behandles ved retten i Helsingør.

Byrettens begrundelse

Det fremgår af Statsforvaltningens brev, at bopælen for B1, født den 11. marts 2008, og B2, født den 4. april 2006, er hos H
Det fremgår endvidere, at Statsforvaltningen den 24. februar 2016 traf afgørelse om, at bopælen for børnene midlertidigt skulle tillægges H, som opholder sig på en hemmelig adresse i Helsingør retskreds.
Efter retsplejelovens § 448 g skal en sag om barnets bopæl indbringes for retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.
Da børnene efter det oplyste har bopæl i Helsingør retskreds,
bestemmes
Sagen skal behandles ved Retten i Helsingør.
Landsrettens begrundelse

Ved sagens indbringelse for retten opholdt H, der har midlertidig bopælsret over børnene, sig på et krisecenter i Helsingør retskreds. Da dette ophold må anses for at være af midlertidig karakter, skal sagen behandles ved Retten i Svendborg, jf. retsplejelovens § 448 g