Midlertidig bopæl i sag om uenighed om børnehavestart, TFA 2015/465 ØLK

Midlertidig bopæl i sag om uenighed om børnehavestart, TFA 2015/465 ØLK

Byrettens begrundelse:

Det er oplyst, at D skal starte i børnehave den 1. august 2014, at sagsøgte har indmeldt D i en børnehave, der ligger i umiddelbar nærhed af hans bopæl og at sagsøger ønsker D indmeldt i en børnehave i X, som ca. ligger midt mellem parternes bopæle.

Retten bemærker, at der er ca. 22 km mellem parternes bopæle, og at det må anses for væsentligt, at D, uanset sagens endelige udfald, ikke skal skifte institution. Det bemærkes videre, at der ikke er enighed om, at det er aftalt, at D skulle have bopæl hos sagsøgte. Som følge heraf må det anses for bedst for D, at bopælen over hende midlertidigt tillægges sagsøger, jf. forældreansvarslovens § 26, stk. 1, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten lægger til grund, at sagen var af hastende karakter, og at advokat Lisbeth Darling Wegener, som oprindeligt havde fremsat anmodningen om en midlertidig afgørelse, ved brev af 24. juli 2014 anmodede om, at sagen blev afgjort på skriftligt grundlag. Advokat Christine la Cour har i processkrift A af 18. juli 2014 og processkrift B af 24. juli 2014 til byretten blandt andet udtalt sig vedrørende spørgsmålet om midlertidig bopæl. Efter de oplysninger, der foreligger i sagen, findes den knap treårige D’s perspektiv at have været tilstrækkeligt belyst til, at byretten kunne træffe afgørelse i sagen. Landsretten finder derfor ikke grundlag for at ophæve den påkærede kendelse.

Parterne har fælles forældremyndighed over datteren, D, født august 2011. Parterne praktiserer en 7/7-deleordning. Der er berammet hovedforhandling i den verserende bopælssag ved Retten i Næstved den 6. oktober 2014. Parterne er uenige om, hvor D skal starte i børnehave pr. 1. august 2014, idet F ønsker, at D skal starte i Y børnehave, der ligger i umiddelbar nærhed af hans bopæl (parternes fælles adresse indtil 21. marts 2014) og M ønsker, at D skal starte i en børnehave i X, der ligger ca. midt mellem parternes bopæle.

M har siden samlivsophævelsen den 21. marts 2014 haft bopæl først i – – – og nu i – – -. D har folkeregisteradresse hos F, som bor på parternes tidligere fælles adresse. Det er oplyst, at D gennem 1½ år sammen med sin dagpleje og områdets øvrige dagplejebørn er kommet i Y’s børnehave, hvorved hun kender rammer og personale, samt jævnaldrende børn fra dagpleje og nærområde, som er startet i børnehaven pr. 1. august. På denne baggrund finder landsretten, at det er bedst for D, at hun midlertidigt har bopæl hos F, indtil den endelige afgørelse om bopæl bliver truffet.

Skriv et svar