Man kan godt få en bopælssag prøvet, selv om man endnu ikke er flyttet fra hinanden, VLD af 2. december 2016, utrykt

Man kan godt få en bopælssag prøvet, selv om man endnu ikke er flyttet fra hinanden, VLD af 2. december 2016, utrykt.

Problemstilling: Forældrene har besluttet at flytte fra hinanden og vil gerne have bopælsspørgsmålet afklaret retligt. Byretten (Horsens) afviste at tage stilling til, hvor parternes fællesbarn D skulle have bopæl under henvisning til, at parterne ikke havde retlig interesse i spørgsmålet:

Landsrettens begrundelse:

Forældreansvarsloven § 17, stk. 1, om barnets fremtidige bopæl indeholder i modsætning til § 11 om forældremyndighed ikke en betingelse om, at forældrene ikke lever sammen. Forarbejderne til § 17, stk. 1, indeholder heller ikke bemærkninger, der forudsætter, at retten først kan tage stilling til barnets fremtidige bopæl, når forældrene er flyttet fra hinanden.

Byrettens afvisning af at behandle sagen om Ds fremtidige bopæl er sket, uden at parterne forinden har haft lejlighed til at afgive forklaring med henblik på at få belyst sagen og deres interesse i en afgørelse om Ds fremtidige bopæl. Efter de foreliggende oplysninger om parternes forhold, er der ikke – som sket – grundlag for at fastslå, at ingen af parterne havde konkrete planer om at flytte til en anden bopæl. På den anførte baggrund har der ikke været grundlag for at afvise sagen, og landsretten tager derfor parternes samstemmende påstande om hjemvisning til realitetsbehandling til følge.

kommentar:

Godt at få det spørgsmål afklaret ved landsretten. Jeg er tidligere stødt på problemet ved retten i Næstved, hvor den ledende familieretlige dommer havde udstukket en generel instruks om, at den type sager skulle afvises. Også i den sag havde parterne fælles interesse i at få det afklaret, og vi løste det derfor på en uhyre praktisk måde.

Du kan læse om den sag i “en julehistorie” for et par år siden.

Landsrettens resultat er åbenlys rigtig.

Viggo Bækgaard