M fik beskikket advokat under en samværsfogedsag, TFA 2017/160 VLK

M fik beskikket advokat under en samværsfogedsag, TFA 2017/160 VLK

Byrettens begrundelse

Fogedretten forstår anmodningen om advokatbeskikkelse som en anmodning om fri proces i medfør af retsplejelovens § 500, stk. 2.

Den norske domstol, Eidsivantig Lagniannsrett Romerkiret Tingsrett, har ved dom af 12. januar 2012 tillagt M den fulde forældremyndighed og fastsat samvær mellem F og barnet.

I løbet af 2013 opstod der en tvist mellem parterne om afvikling af samværet, hvorfor sagen var for fogedretten i oktober 2014. Her blev der aftalt et samvær, og efterfølgende ville parterne arbejde videre på at få samværet genoptaget. F ville komme til Danmark for samvær de første 3-4 gange uden overnatning. Derefter skulle samværet øges til én overnatning i Danmark og derefter normalt weekendsamvær i Norge.

Parterne kunne dog ikke blive enige om opstarten af samværet, hvorfor M rettede henvendelse til Statsforvaltningen. Parterne blev i februar 2015 enige om en opstart af samværet, hvorefter samværet skulle følge den norske landsrets dom, hvor samværet var fastsat til hver 4. weekend fra fredag til søndag.

A Kommune traf i april 2015 afgørelse om økonomisk støtte til rejsegodtgørelse til støtte for samværet. Herefter blev parterne uenige om, hvordan selve rejsen i forbindelse med samvær skulle afvikles. B har på den baggrund ikke været udleveret til samvær siden april 2015.

Fogedretten finder, at sagen på nuværende tidspunkt ikke vedrører sådanne særligt komplicerede juridiske problemstillinger eller i øvrigt er af en sådan beskaffenhed, at der er behov for advokatbistand, hvorfor der ikke er grundlag for at meddele fri proces, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2.

Derfor bestemmes: M’s anmodning om fri proces tages ikke til følge.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af F’s anmodning til fogedretten, at han ønsker fogedrettens hjælp til at få udleveret sin søn på 8 år til samvær, idet F siden foråret 2015 er blevet nægtet samvær.

Fogedretten havde berammet møde i fogedretten den 23. december 2016 kl. 13.00, hvor alene F gav møde, idet advokat Helle Larsen ikke kunne give møde.
Det fremgår af fogedrettens retsbog, at F på mødet afgav forklaring og nærmere forklarede om sagens forløb og de problemer, der har været med hensyn til at få samvær med drengen. Det fremgår endvidere, at F var indstillet på en optrapning af samværet, da han ikke har set drengen i lang tid, ligesom han også var indstillet på, at optrapningen skulle ske i Danmark.

Fogedretten udsatte sagen den 23. december 2016, og landsretten går derfor ud fra, at sagen skal fortsætte i fogedretten med en ny indkaldelse af M og hendes advokat.

Efter oplysningerne om den tidligere beskikkelse af advokat Helle Larsen som advokat for moderen under en samværssag og sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at M har behov for advokatbistand, og at de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 500, stk. 2, for beskikkelse af advokat er opfyldt. Beskikkelsen kan ske uden rejseforbehold.

Landsretten tager derfor Xs påstand til følge.

Thi bestemmes: Fogedrettens kendelse vedrørende nægtelse af at beskikke advokat ændres, således at advokat * beskikkes som advokat for M under den fortsatte samværssag.

Kommentar:

Spørgsmålet om beskikkelse af advokat i samværsfogedsager udvikler sig ubehageligt for far- og mor-Danmark.

Man kan ikke regne med at få advokat beskikket. Det beror i nogen grad på tilfældigheder.

Viggo Bækgaard