Om kærebegrænsning vedrørende afgørelse om ikke at ville træffe midlertidig afgørelse om bopæl, TFA 2019/1 ØLK

Om kærebegrænsning vedrørende afgørelse om ikke at ville træffe midlertidig afgørelse om bopæl, TFA 2019/1 ØLK

 Landsrettens begrundelse

Efter retsplejelovens § 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kæres uden forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Den påkærede afgørelse er truffet under sagens forberedelse, og der er ikke indhentet kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Som fastslået i bl.a. Højesterets kendelser i UfR 2015.2540 H og UfR 2016.3602 H skal bestemmelsen i retsplejelovens § 389 a som udgangspunkt afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium. Bestemmelsen afskærer således som udgangspunkt fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, også selv om afgørelsen ikke kan siges at vedrøre sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen som sådan, jf. tillige UfR 2016.1966 H om afslag på fri proces.

Det anførte gælder efter Højesterets praksis også i relation til kendelser eller beslutninger af indgribende karakter, jf. Højesterets kendelse af 2. august 2018 i sag BS-18197/2018-HJR og 20314/2018-HJR vedrørende en kendelse om at tage en part i forvaring, indtil parten indvilliger i at svare retten.

Højesteret har desuden fastslået, at afgørelser om opsættende virkning af et sagsanlæg omfattes af kærebegrænsningsreglen, jf. UfR 2015.2540 H.

På denne baggrund finder landsretten – i lighed med nyere praksis fra Vestre Landsret, jf. TfA 2018.148/1 V – at byrettens afslag på en anmodning om at træffe afgørelse om midlertidig bopæl under en bopælssag omfattes af kærebegrænsningsreglen i § 389 a.

Landsretten afviser derfor kæremålet.

Landsretten afviser også at påkende den i kæresvarskriftet nedlagte påstand om, at bopælsretten midlertidigt skal overføres til M.

Efter kæresagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Kommentar:

Det er en “juristeri-afgørelse”, som bestemt er mest interessant for professionelle.

Viggo Bækgaard