Ikke samvær for F med P på 14 år, Familieretten Lyngby 16. september 2019, utrykt

Ikke samvær for F med P på 14 år, Familieretten Lyngby 16. september 2019, utrykt

F og M har sammen børnene P1, P2 og P3.

M har forældremyndigheden over børnene alene.

Denne afgørelse handler om ophævelse af samvær med C

Der er ikke samvær mellem V, P1 eller P2.

F har oplyst at han ikke har set P3 siden 6. juli 2017.

Statsforvaltningen traf den 22. marts 2019 afgørelse om at ophæve Fs  samvær med P3.

….

Statsforvaltningens begrundelse:

Vi har lagt vægt på P3s alder

Vi har lagt vægt på oplysningerne i kommunens børnefaglige undersøgelse om, at P3 er udredt i børnepsykiatrien, og at hun har diagnoserne ADHD samt z-diagnoserne skilsmisse og skræmmende oplevelser i psykiatrien. Vi har lagt vægt på, at P3 som følge heraf har særlige behov for rytme, struktur og forudsigelighed i sin hverdag og i sine aktiviteter.

Vi har lagt vægt på, at P3 i august 2018 var angstpræget, og at hun fremstod med psykoselignende træk, og at hendes tilstand skyldtes en belastningsreaktion.

Vi har lagt vægt på, at P3 har vist tegn på risiko for fejludvikling omkring sit selvbillede, og at P3 har brug for støtte til at rette op på dette.

Vi har lagt vægt på oplysningerne om, at samværsordningen tidligere har fungeret overvejende stabilt, men at det trækker store veksler på P3s rummelighed fortsat at befinde sig i et konfliktfelt, hvor der ikke er et samarbejde og almindelig informationsniveau omkring hendes daglige skolegang og liv. Vi har lagt vægt på oplysningerne om, at P3 er præget af den langvarige og vedholdende konflikt i forældrenes dårlige samarbejde, og at det er meget sandsynligt at P3 ofte tilsætter egne behov for at opfylde den samværsordning, der er lavet – ikke for at få opfyldt egne ønsker og behov, men for at få fred i familien, og at P3 befinder sig i en loyalitetskonflikt.

Vi har lagt vægt på kommunens oplysninger om, at P3 selv har fortalt, at hun ønsker en pause i samværet, og at P3 har brug for ro for at komme i god trivsel.

Vi har lagt vægt på kommunens seneste oplysninger om, at det er Fs ønske om samvær, der fylder mest for P3, at P3 i dag er langt mere klar på, at hun ikke ønsker samvær, og at P3 er i en erkendelsesproces omkring sit opdelte liv mellem forældrene.

Vi har ved afgørelsen også lagt afgørende vægt på oplysningerne fra P3s nuværende skole om, at de oplever, at P3 på samværsdage er ængstelig ved uvisheden, om hvorvidt F kan finde på at komme på skolen, da hun er utryg ved at skulle stå ansigt til ansigt med ham.

Vi har lagt vægt på oplysningerne om, at P3 lever i en konstant angst for at møde F, og at hun ser ham i andre mænd på gaden, hvilket udløser angstanfald af større og mindre grad i løbet af dagen. Vi har lagt vægt på, at P3 konstant er bange for, at F kommer og tager hende med sig, og at hun ikke kan komme væk fra ham. Vi har lagt vægt på, at P3 har svært ved at adskille forestillinger og fantasi om, hvad der kan ske, fra virkeligheden, og at hun ofte går i panik over en pludselig tanke om F, og at P3 selv fortæller, at disse tanker gør, at hun mister fagligt fokus.

Vi har lagt vægt på skolens oplysninger om, P3 siger, at hun ikke ønsker at se F lige nu, da hun har brug for at opretholde en normal hverdag for at kunne koncentrere sig om at gå i skole Vi har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på ovenstående, og vi mener på baggrund heraf, at det vil være bedst for P3, at samværet ophæves.

Vi mener, at det er vigtigt, at der skabes ro omkring P3, så hun kan få mulighed for at fortsætte den gode indkøring som hun ifølge kommunen har på sin nye skole, og så hun kan få ro til at deltage fagligt i skolen uden at skulle være ængstelig for, om hun møder F på skolen på de dage, hvor samværet skulle starte.

Vi kan oplyse, at en afgørelse om ophævelse af samvær altid træffes ud fra en konkret skønsmæssig vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Hvis et barn er udsat for en række belastninger af psykisk, fysisk eller social karakter, som gør, at barnet er særligt udsat eller sårbart, kan dette føre til ophævelse af samvær, selvom der ikke isoleret set er noget at udsætte på samværsforælderen.

Ligeledes kan et samvær ophæves, hvis et samvær er meget konfliktfyldt på grund af forældrenes forhold. Det afgørende vil være, i hvilken grad forældrenes konflikt påvirker barnet. Det er Statsforvaltningens holdning, at det ikke er afgørende at fastslå, hvem af forældrene der bærer hovedansvaret for konflikten, men alene om barnet påvirkes heraf. Vi har derfor ikke undersøgt nærmere, om en af forældrene bærer hovedansvaret for, at P3 befinder sig i en loyalitetskonflikt.

Vi har ikke fundet grundlag for at indkalde P3 til en samtale i forbindelse med  vores behandling af sagen, da P3 både på skolen og i kommunalt regi har givet udtryk for, at hun ikke ønsker samvær. Vi mener i øvrigt, at P3 bør skånes mest muligt i forhold til sagen, da hun er beskrevet som en pige, der let kan blive klemt, og som en pige, der gerne vil tilfredsstille familien, og derfor let kan overhøre sine egne behov, og da det i notat fra møde på Basen den 6. november 2018 er angivet, at P3 ikke magter at møde F, fordi han spørger hende i forhold til samvær, og at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge dette ansvar på P3.

Vi kan oplyse, at vi ikke har fundet grundlag for at betvivle ovenstående oplysninger fra kommunen, og derfor mener vi ikke, at F oplysninger om, at kommunen har viderebragt fejlagtige og fordrejede oplysninger om ham, kan føre til andet resultat. Vi kan i øvrigt oplyse, at vi den 25. oktober 2018 har sendt kopi af notat fra netværksmøde til F i forbindelse med indkaldelse til møde, og vi har derfor ikke genfremsendt dette i brev af 18. februar 2019.

Fs oplysninger om, at han er en vigtig person i børnenes liv, at konfliktniveauet er lavt, når samværet overholdes, og at der kun skabes uro i børnene, når de ikke ved, hvornår de kommer på samvær, er indgået i vores vurdering, men kan ikke føre til andet resultat.

Ligeledes mener vi ikke, at Fs oplysninger om, at han kun er kommet på P3s skole, når han har været inviteret af afdelingslederen kan føre til andet resultat.

Familierettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger lægger retten til grund, at der ikke har været samvær mellem p3 og f siden juli 2017, at å3 har oplyst, at hun ønsker en pause fra samvær, at p3 har flere diagnoser herunder ADHD, at P3h har brug for stabilitet og forudsigelighed, at F i 2013 blev vurderet til at have nedsat mentaliseringsevne og ikke i tilstrækkelig grad formår af aflæse børnenes signaler og behov.

Retten finder herefter og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger herunder P3s alder og oplysningerne om P3 ønsker, at det vil være bedst for P3 at samværet ophæves.

På denne baggrund stadfæster familieretten statsforvaltningens afgørelse om ophævelse af samvær.

Kommentar

Sagen er endnu en af overgangssagerne, hvor Familieretten som klageinstans træffer afgørelse i en samværssag afgjort af Statsforvaltningen.

 Sagen er lidt usædvanlig allerede på grund af P3s alder, idet det er relativt sjældent, at samværssager om så store børn når til egentlig afgørelse.

 Derudover er sagen lidt speciel derved, at F under sagen forsøgte at få Familieretten til at tage stilling til samværet med de to andre børn. I en retsbog fremkom Familieretten med denne tilkendegivelse:

 ”Retten tilkendegav, at retten ikke umiddelbart fandt grundlag eller hjemmel til  behandling af andet end klagen over statsforvaltningens afgørelse af 22. marts 2019 om ophævelse af samvær med P3 under denne sag, idet der var enighed om at der verserede sager vedrørende samvær med P1 og P2 i Familieretshuset, men at disse sager ikke var oplyst endnu.”

 Sagen er blevet behandlet efter den forenklede proces i retsplejelovens § 451, hvilket i praksis betyder, at sagen er afgjort på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling og partsforklaringer.

Det bemærkes, at familierettens afgørelser i disse sager behandlet efter den forenklede proces kun kan ankes til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

 Viggo Bækgaard

16. september 2019