Ikke overførsel af bopæl for 7-årig dreng efter Ms flytning, TFA 2014/214 ØLD

Ikke overførsel af bopæl for 7-årig dreng efter Ms flytning, TFA 2014/214 ØLD

Det fremgår af sagen, at der har været afholdt en samtale med drengen i byretten og en begrænset observationsrapport, hvoraf bl. a. fremgår:

” Det er fremgået af ovenstående diskussion og vurdering af observationsforløbet, at der er mange tydelige tegn på, at S er kærligt og gensidigt tilknyttet begge sine forældre og begge udviser god omsorg for ham.

Det er diskuteret og vurderet på det foreliggende observationsgrundlag, at det må forventes at S, som de fleste drenge, i de kommende mange drengeår vil have særlig stor glæde af megen daglig kontakt med sin far, som maskulin model og med udvikling af fælles maskuline interesser og aktiviteter.

Der har været så meget samvær indtil nu med faderen, at det næppe vil opleves særligt svært at skifte bopæl. Det må forventes at give nogen midlertidig forstyrrelse at skulle omstille sig til skolestart på en anden skole. S har fremhævet glæden ved at skulle starte skole med naboens søn, men ingen ved om han flytter på et tidspunkt.”

Byrettens begrundelse:

Retten finder – under hensyn til barnets køn og alder og under hensyn til det af psykolog P i notatet anførte om, at det må forventes at S, som de fleste drenge, i de kommende mange drengeår vil have særlig stor glæde af megen daglig kontakt med sin fader som maskulin model og med udvikling af fælles maskuline interesser og aktiviteter – at det er bedst for S, at han han får fast bopæl hos sagsøger F. Som følge af det anførte tages sagsøgers påstand til følge.

Landsrettens begrundelse:

2 dommere:

S begyndte i – – – skole i »mini-SFO« i maj måned med skolestart i august 2013. Efter udtalelsen fra skolen er han en sød og vellidt dreng med et fint selvværd, og han følger fagligt set godt med. Han har svært ved at skabe nye kontakter, men har navnlig et par drenge fra årgangen, som han har knyttet sig til. Han har tidligere været en uromager og grænsesøgende, men har efter skoleudtalelsen fået mere ro på sig selv. Der er ikke forskel på hans humør afhængigt af, om han opholder sig hos moderen eller faderen.

S har siden samlivsophævelsen i 2009, hvor han var tre år gammel, haft bopæl hos moderen og opholdt sig hos hende i 9 ud af 14 dage, hvilket efter det oplyste har fungeret fint for ham. Konklusionen i observationsnotatet af 12. juli 2013 taler ikke afgørende for en ændring af bopæls- og samværsforholdene, og vi finder heller ikke, at faderens oplysning om de praktiske problemer i forbindelse med den nuværende samværsordning kan føre til en ændring heraf.

Herefter finder vi, at det er bedst for S, at han fortsat har bopæl hos sin mor, og stemmer derfor for at ændre dommen i overensstemmelse hermed.

1 dommer:

Jeg finder det efter det oplyste om S’ mulighed for fortsat at opretholde en god kontakt med begge forældre og under indtryk af psykolog P’s iagttagelser af parternes relation til den nu 7-årige S, bedst for S, at hans faste bopæl fremover skal være hos faderen.

Med denne begrundelse stemmer jeg for at stadfæste dommen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at S fortsat har bopæl hos sin mor.

kommentar:

Fs argument for at få bopælen var bl. a. at flytningen gjorde samværet sværere for F.

Det er ikke så ofte, at der er dissens i en landsretsafgørelse.

Afgørelsen illustrerer dilemmaerne i disse sager. På den ene side den hidtidige tilknytning med bopæl hos M i en 9-5-ordning. Heroverfor står flytningens konsekvenser og vægtningen af vigtigheden af ligelig kontakt.

Viggo Bækgaard

Skriv et svar