Ikke gennemførelse af uklar hensigtserklæring i samværsresolution, TFA 2015/328 VLK

Ikke gennemførelse af uklar hensigtserklæring i samværsresolution, TFA 2015/328 VLK

Byrettens begrundelse:

Som ordlyden af det fastsatte samvær i Statsforvaltningens resolution af 11. marts 2014, herunder særligt »Herefter og til 1. august 2014: Hver anden lørdag 2014 fra kl. 10-15, med start den 19. april 2014. Efter 1. august 2014 aftaler forældrene en udvidelse af samværet«, sammenholdt med, at parterne ikke har indgået en aftale vedrørende samvær efter den 1. august 2014, fremstår der sådan en fortolkningstvivl om indholdet af det fastsatte samvær, herunder om dette er ophørt pr. 1. august, at fogedretten ikke på det foreliggende grundlag kan fremme fogedsagen, da det ligger uden for fogedrettens kompetence at fortolke Statsforvaltningens afgørelser om samvær, hvorfor (sagen ikke blev fremmet).

Landsrettens begrundelse:

2 dommere:

Efter ordlyden af resolutionen af 11. marts 2014 er der ikke fastsat samvær for tiden efter den 1. august 2014. Med denne begrundelse stemmer vi for at stadfæste fogedrettens afgørelse.

1 dommer:

 

Af samværsresolution af 11. marts 2014 fremgår blandt andet, at F skal have samvær med A og B i fem timer hver anden lørdag med start den 19. april 2014, og at forældrene efter 1. august 2014 aftaler en udvidelse af samværet. Ankestyrelsen har den 29. september 2014 bestemt, at Statsforvaltningens afgørelse ikke ændres.

Efter ordlyden af resolutionen er det således klart, at der efter 1. august 2014 skulle ske en udvidelse af samværet, og F har derfor ret til samvær med pigerne i mindst samme omfang som før 1. august 2014.

Herefter, og da der efter det foreliggende ikke er grundlag for at antage, at børnenes sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6, stemmer jeg for at tage F’s påstand til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og landsretten stadfæster derfor afgørelsen.

kommentar:

Der skal altså foreligge en klar afgørelse eller aftale, for at man kan fuldbyrde et samvær i fogedretten.

Resultatet er ikke overraskende – men god at have i baghovedet.

Viggo Bækgaard