Fortsat fælles forældremyndighed over teenagebørn trods højt konfliktniveau, TFA 2014/294 ØLD

Fortsat fælles forældremyndighed over teenagebørn trods højt konfliktniveau, TFA 2014/294 ØLD

Byrettens begrundelse:

Retten bemærker indledningsvis, at D om knap 4 måneder fylder 15 år, og S om knap 2 måneder fylder 16 år. Den fælles forældremyndighed vedrører alene vigtige/vigtigere beslutninger vedrørende børnene. Der er ikke oplyst nærmere om, at sådanne skulle kunne komme på tale, inden de fylder 18 år, og som der må antages at ville kunne opstå væsentlig uenighed mellem parterne om. Det dårlige samarbejde imellem forældrene og det pres, som sagsøgte efter det oplyste har øvet på børnene, ses i højere grad at have relation til sagsøgtes samvær med D og S og spørgsmålet om, hvem de skal have bopæl hos. Der er imidlertid indgået en aftale mellem parterne om, at de skal bo hos sagsøger, hvilket de også selv giver klart udtryk for at være enige i. Herefter finder retten ikke, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed mellem parterne over dem, og sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger, herunder udateret udtalelse fra D’s klasselærer, hvoraf det fremgår, at D er en glad, dygtig og pligtopfyldende pige, der trives både fagligt og socialt på skolen og i klassen, har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, hvorfor retten ikke har fundet grundlag for at imødekomme en samstemmende anmodning fra parterne om, at der afholdes børnesamtaler med begge børn.

Det lægges efter parternes forklaringer til grund, at D, der nu er 15 år, efter eget ønske har boet hos M siden november/december 2013, mens S, der nu er 16 år, fortsat bor hos sin far. Det lægges endvidere til grund, at der ikke mellem parterne er uenighed om, at D efter sit eget ønske skal begynde på gymnasiet efter 9. klasse, ligesom der mellem parterne er enighed om, at S efter sit eget ønske skal i lære som elektriker efter 10. klasse. Landsretten tiltræder, at der efter en samlet vurdering af børnenes situation og de holdninger, som parterne har givet udtryk for, ikke er holdepunkter for at antage, at parterne ikke kan samarbejde om børnene til børnenes bedste i den tid, der er tilbage, før børnene bliver 18 år. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Skriv et svar