Forældremyndighed over 1-årig D overført fra F til M, TFA 2015/445 VLD

Forældremyndighed over 1-årig D overført fra F til M, TFA 2015/445 VLD

Byrettens begrundelse:

A er født i februar 2013. Han har siden den 18. maj 2013 boet på krisecentret i – – – sammen med sin mor. Moren kom til Danmark med henblik på at indgå ægteskab med A’s far. Faren har boet i Danmark siden 2001 og er efter det oplyste velintegreret her. Faren og barnet har dansk statsborgerskab. Moren har ingen tilknytning til Danmark ud over A. Hun har processuel opholdstilladelse under sagens behandling.

Parterne er enige om, at det ved sagens afgørelse skal lægges til grund, at far har eneforældremyndighed. Morens principale påstand går på, at retten skal dømme til fælles forældremyndighed.

Ved afgørelser efter forældreansvarsloven skal der lægges vægt på, hvad der er bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 4. Parterne har afgivet meget forskellige forklaringer om forløbet af deres samliv og pasningen af A. Der er enighed om, at moren og A har boet på krisecentret siden maj 2013. Med udgangspunkt i parternes forklaringer finder retten ikke, at der er grundlag for at antage, at parterne kan nå til enighed om at praktisere fælles forældremyndighed over A til barnets bedste. Retten tager derfor ikke morens principale påstand til følge.

A er nu cirka 10 måneder gammel og har ikke set sin far, siden han var cirka 3 måneder gammel. Ved sagens afgørelse må der lægges afgørende vægt på, hvem af forældrene A er mest knyttet til, ligesom der må lægges afgørende vægt på, om den pågældende forælder vil være egnet til at varetage A’s tarv. Under hensyn til A’s alder og opholdet sammen med moren lægges det til grund, at A er mest knyttet til sin mor. På – – – Krisecenter er A – som andre nyfødte i Danmark – rutinemæssigt blevet tilset af en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken har tilset moren og barnet som en del af sit sædvanlige arbejde og har ikke nogen særlige relationer til moren. Således som sagen er forelagt, er der ikke grundlag for at antage, at moren ikke på betryggende vis har været i stand til at tage hånd om A.

Retten lægger herefter til grund, at moren er egnet til at varetage forældremyndigheden over A, og at det er bedst for A, at moren får forældremyndigheden alene. Retten overfører herefter forældremyndigheden over A til moren alene, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1. Retten er ved sin afgørelse opmærksom på, at A har dansk statsborgerskab, og at det ikke på nuværende tidspunkt er endeligt afklaret, om moren vil få mulighed for varigt ophold i Danmark, eller om hun må udrejse til hjemlandet.

Landsrettens begrundelse:

 

Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at parterne ikke vil kunne samarbejde om barnets forhold, og det tiltrædes derfor, at der ikke er grundlag for at tage en påstand om fælles forældremyndighed til følge.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter det, der er fremkommet for landsretten, at det må anses for bedst for barnet, at forældremyndigheden overføres til moderen. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Skriv et svar