Fogeden berettiget til at udlevere 3 børn til F, som havde fået midlertidig forældremyndighed alene, uden forudgående underretning til M, TFA 2016/219 og Ufr 206/2017 VLK

Fogeden berettiget til at udlevere 3 børn til F, som havde fået midlertidig forældremyndighed alene, uden forudgående underretning til M, TFA 2016/219 og Ufr 206/2017 VLK

Byrettens begrundelse:

Statsforvaltningen har ved afgørelse den 10. november 2015 tillagt F midlertidig forældremyndighed over A, B og C og bestemt, at børnenes samvær med M suspenderes. Henset hertil og til Vejle Kommunes bekymring ved at børnene er hos M, finder fogedretten, at det ikke vil udsætte børnene for alvorlig fare at tvangsfuldbyrde Statsforvaltningens afgørelser.

Derfor bestemmes: Sagen fremmes

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af sagen, at fogedforretningen blev foretaget på grundlag af en anmodning af 3. november 2015 fra F om udlevering efter endt samvær den 1. november 2015. Det fremgår af anmodningen, at børnene ikke var i skole, og anmodningen var vedlagt en mail af 2. november 2015 fra advokat Henrik Adamsen, hvoraf det kan udledes, at M ikke frivilligt ville udlevere børnene til deres F, som børnene havde bopæl hos ifølge Østre Landsrets dom af 25. marts 2015. Der blev i anmodningen i øvrigt henvist til to tidligere fogedsager, der havde verseret ved fogedretten i sommeren 2015.

Det er oplyst, at sagen herefter blev berammet til den 24. november 2015, men at F’s advokat den 6. november 2015 anmodede fogedretten om at fremrykke tidspunktet, da børnene ikke kom i skole, og sagen var hastende. Endvidere anmodede advokaten ved brev af 11. november 2015 fogedretten om uden ophold at udlevere børnene til faderen, da Statsforvaltningen havde truffet afgørelse om, at han midlertidigt skulle have fuld forældremyndighed over dem, og at samværet med deres M var suspenderet.

Det fremgår videre af en mail af 10. november 2015 fra Vejle Kommune, at kommunen havde modtaget underretning fra børnenes skole og to bekymringsmails fra skolelederen.

Når dette sammenholdes med de foreliggende oplysninger om, at der den 21. august 2015 under medvirken af børnesagkyndig psykolog P blev afholdt samtaler med B og A, finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens afgørelse om, at det var ubetænkeligt at foretage forretningen uden forudgående meddelelse til M, jf. retsplejelovens § 493, stk. 2, og at der ikke var grund til at udsætte fuldbyrdelsen efter § 537, stk. 4.

Efter oplysningerne i sagen, herunder de erklæringer, der er fremlagt om børnenes synspunkter og forhold, har børnene haft lejlighed til at udtale sig, om deres holdning til spørgsmålet om forældremyndighed og bopæl.

Landsretten tiltræder derfor, at fogedretten under de foreliggende omstændigheder har undladt at afholde samtale med dem, foruden der blev truffet afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 537, stk. 2.

Det tiltrædes videre, at det efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages, at børnenes sjælelige eller legemlige sundhed ville blive udsat for alvorlig fare ved fuldbyrdelsen.

Det fremgår, at M under fogedretsmødet fik lejlighed til telefonisk at tale med sin advokat. Det er anført i fogedbogen, at advokaten blev beskikket. Uanset om dette er meddelt M eller advokat Henrik Adamsen, finder landsretten ikke grundlag for at betvivle rigtigheden af denne oplysning.

Da sagen ikke vedrører spørgsmålet om samvær, afvises M’s subsidiære påstand allerede med denne begrundelse.

På denne baggrund, da der ikke er grundlag for at udsætte sagen, og da det, der er anført af M for landsretten, ikke kan føre til noget andet resultat, stadfæster landsretten fogedrettens kendelse.