Fælles forældremyndighed etableret for 11 årig B, TFA 2022/43 ØLD

Fælles forældremyndighed etableret for 11 årig B, TFA 2022/43 ØLD

Byrettens begrundelse:

Det bemærkes indledningsvis, at der ikke er oplyst forhold, der gør, at den til sagen udarbejdede børnesagkyndige erklæring fra psykolog … ikke skal indgå i sagen. Erklæringen indgår i sagen sammen med sagens øvrige oplysninger.

Det må efter de foreliggende oplysninger, herunder parternes supplerende forklaringer i retten den 1. juli 2021 lægges til grund, at kommunikationen mellem parterne om deres fælles børn særligt efter februar 2021 er forbedret betydeligt til glæde for børnene.

Parternes konfliktniveau har gennem meget lang tid været meget højt. Ændringen i parternes samarbejde efter februar 2021 er fortsat ny, og retten finder ikke, at det på nuværende tidspunkt er godtgjort, at samarbejdet nu er så stabilt og velfungerende, at der er grundlag for, at parterne igen skal have fælles forældremyndighed.

B har hele sit liv boet sammen med sin mor, og der er ikke i sagen oplysninger, der giver grundlag for at antage, at der er behov for at ændre dette af hensyn til B.

Der er derfor hverken grundlag for, at parterne igen skal have fælles forældremyndighed over B eller for at flytte forældremyndigheden fra M til F, jf. forældreansvarslovens § 14 og § 4.

Efter oplysningerne i sagen, herunder oplysningerne i den børnesagkyndige erklæring og rettens børnesamtale med B den 8. oktober 2020, kan det lægges til grund, at B er tæt knyttet til begge sine forældre og har behov for at have jævnlig kontakt med begge.

Da forældrene bor langt fra hinanden, er det ikke praktisk muligt at praktisere samvær på hverdage. Efter en samlet vurdering af B’s forhold finder retten derfor, at B skal have samvær med F, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, som nedenfor bestemt.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

Byrettens resultat:

M frifindes for påstanden om ændring af forældremyndigheden og bopælen.

B, født den … 2009, skal have samvær med F i lige uger fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16.

Samværet starter og slutter på … Station.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, herunder at der ikke er grundlag for at betvivle validiteten af vurderingerne i den børnesagkyndige erklæring af 8. februar 2021 fra psykolog …, som således ikke ses at være behæftet med væsentlige mangler som anført af F.

F’s anmodning om afholdelse af en børnesamtale med B tages derfor ikke til følge.

Efter de foreliggende oplysninger må det anses for tvivlsomt, om den ændring af B’s holdning til at bo hos sin mor, der er indtrådt efter byrettens dom, er udtryk for hans egen, uforbeholdne holdning til spørgsmålet.

Henset til, at M har frafaldet den principale påstand, og særlig henset til den anførte begrundelse herfor, må det efter en samlet vurdering lægges til grund, at det i den nuværende situation ikke vil være bedst for B, at M p.t. har forældremyndigheden alene, eller at B p.t. har bopæl hos hende, såfremt der etableres fælles forældremyndighed.

Selvom parterne tidligere har haft et højt konfliktniveau, er der efter de foreliggende oplysninger om parternes relationer på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at antage, at de ikke vil være i stand til at samarbejde til B’s bedste.

På denne baggrund finder landsretten, at det må antages at være bedst for B, at der etableres fælles forældremyndighed, at han får bopæl hos F, og at der fastsættes samvær for ham med M i det omfang, der fremgår af M’s påstand herom.

Landsretten tager herefter M’s endelige påstand til følge.

Landsrettens resultat herefter:

F og M skal have fælles forældremyndighed over fællesbarnet B, født den … 2009.

B skal have bopæl hos F.

Der fastsættes samvær mellem B og M i følgende omfang:

Weekendsamvær:

Hver fredag til søndag til søndag i ulige uger fra kl. 16.00 fredag til søndag kl. 16.00. Afhentning og aflevering foregår på … Station.

Ferie- og helligdagssamvær:

Hver jul fra skolernes juleferie til den 27. december kl. 16.00 med aflevering og afhentning på … Station. F holder nytår med B frem til den 2. januar, hvorefter der er normalt samvær.

Hver påske i helligdagene fra Skærtorsdag kl. 16.00 til 2. Påskedag kl. 16.00. Afhentning og aflevering foregår på … Station.

I lige år i efterårsferien fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00 med aflevering og afhentning på … Station.

I ulige år i vinterferien fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00 med aflevering og afhentning på … Station.

De tre første uger af skolernes sommerferie.

Erstatningssamvær:

Der er automatisk erstatningssamvær efter forældreansvarslovens regler, hvis det løbende samvær ikke gennemføres. Ved sygdom er der automatisk samvær efterfølgende weekend.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen

Kommentar:

Her har vi igen en sag, som man dybest set ikke bliver klogere af at læse. Heller ikke, selv om man måtte læse hele afgørelsen.

Der er ingen reel forklaring på, hvad der er sket.

Jeg ”brokker mig” tit over, hvordan domme udvælges til offentliggørelse. Her har vi en dom, som man ikke bliver klogere af at læse.

Viggo Bækgaard