Fælles forældremyndighed over 1-årig, selv om forældrene ikke har boet sammen,TFA 2014/433 ØLD

Fælles forældremyndighed over 1-årig, selv om forældrene ikke har boet sammen,TFA 2014/433 ØLD

Byrettens begrundelse:

Retten lægger til grund, at parterne var kærester fra foråret 2011 til marts 2012, og at parterne således ikke var kærester, da S blev født i august 2012. Parterne har efter deres forklaringer aldrig boet sammen.

Retten lægger endvidere til grund, at kontakten mellem parterne, i perioden fra deres forhold sluttede, til S blev født, var meget begrænset. Siden S blev født, har sagsøger haft regelmæssigt samvær med S.

Efter de foreliggende oplysninger er kommunikationen mellem parterne om S’ forhold sparsom og anstrengt. Parterne har endnu ikke skullet tage stilling til mange væsentlige beslutninger om S, men de har hverken været enige om fejringen af barnedåb eller om proceduren for valg af skole, og de ikke har samarbejdet om valg af S’ navn.

Efter en samlet vurdering mener retten herefter, at det ikke er sandsynligt, at parterne vil kunne etablere et frugtbart samarbejde omkring S, og efter rettens opfattelse er det således bedst for S, at sagsøgte bevarer forældremyndigheden over S alene, jf. forældremyndighedslovens § 14, jf. § 4.

(fortsat eneforældremyndighed hos M).

Landsrettens begrundelse:

Parterne har ikke boet sammen, men har haft et fast forhold i en periode på ca. ni måneder. Forholdet blev afbrudt under graviditeten.

Begge forældre er egnede til at have forældremyndigheden over S, der er et barn i trivsel, og parterne har samarbejdet om ham siden fødslen.

Efter bevisførelsen for landsretten findes parternes konfliktniveau at være af så begrænset omfang, at det må antages, at parterne fortsat kan samarbejde om S til hans bedste. Det må derfor antages at være bedst for S, at forældremyndigheden skal være fælles.

Landsretten tager herefter F’s påstand om fælles forældremyndighed til følge.

Skriv et svar