Byrettens kendelse om midlertidig forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2019/165 HK

Byrettens kendelse om midlertidig forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2019/165 HK

Landsrettens begrundelse

»Efter retsplejelovens § 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Afgørelsen om midlertidig forældremyndighed er truffet under sagens forberedelse, og der foreligger ikke kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Landsretten finder, at der hverken i ordlyden af § 389 a eller forarbejderne hertil er holdepunkter for, at en afgørelse om midlertidig forældremyndighed skulle være undtaget fra den begrænsning i kæreadgangen, der gælder i forhold til afgørelser, der træffes under sagens forberedelse…«

Det er for Højesteret oplyst, at forældremyndighedssagen er berammet til fortsat hovedforhandling ved Retten i Næstved den 20. februar 2019.

Højesterets begrundelse:

Af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret landsrettens kendelse.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger vedrørende kæresagen til den anden part.

Kæremålet er afgiftsfrit, jf. retsafgiftslovens § 55, nr. 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, og den afgift på 750 kr. for kære til Højesteret, som A har betalt, skal derfor tilbagebetales.