Betingelserne for at fængsle M efter retsplejelovens § 762 opfyldt, selv om man ikke kender hendes opsholdssted, UFR 2016/1075 ØLK

Betingelserne for at fængsle M efter retsplejelovens § 762 opfyldt, selv om man ikke kender hendes opsholdssted, UFR 2016/1075 ØLK

Byrettens begrundelse:

Allerede fordi der ikke foreligger dokumentation for, at F ved retten er tillagt forældremyndigheden over B midlertidigt eller endeligt, og at sigtede er gjort bekendt hermed, er der ikke begrundet mistanke om, at sigtede er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 215, stk. 1 og § 261, stk. 1.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder at der var fælles forældremyndighed over B ved M’s udrejse til – – – med B, finder retten ikke, at der er begrundet mistanke om, at sigtede er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 215, stk. 2, og § 261, stk. 1.

Allerede derfor er betingelserne for varetægtsfængsling af M i retsplejelovens § 762, stk. 1, jf. § 764, stk. 2, ikke opfyldt.

Landsrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger, herunder afhøringerne af M og F finder landsretten, at der er begrundet mistanke om, at M er skyldig i den rejste sigtelse. Landsretten finder således, at der er begrundet mistanke om, at M allerede ved udrejsen fra Danmark havde planlagt ikke at vende tilbage med datteren efter 3-4 uger, således som det efter F’s forklaring var aftalt. Den strafbare handling er dermed under dansk straffemyndighed i medfør af straffelovens § 6.

Da M ikke ønsker at vende tilbage til Danmark, er betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, opfyldt. Efter det foreliggende findes der ikke at være grundlag for varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2. Det bemærkes herved, at sigtelsen ikke omfatter forholdene omkring parternes søn.

Landsretten har således fundet, at det af forsvareren i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat.

M varetægtsfængsles herefter i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, således at hun i medfør af retsplejelovens § 764, stk. 2, skal fremstilles i retten inden 24 timer, efter at hun er indbragt her til landet.