Barn med øreproblemer kunne godt udleveres til samvær, TFA 2015/474 ØLK

Barn med øreproblemer kunne godt udleveres til samvær, TFA 2015/474 ØLK

Byrettens begrundelse:

Det fremgår, at S ikke er blevet udleveret til samvær den 14., 21. og 28. februar 2015, som bestemt af fogedretten ved upåkæret kendelse af 10. februar 2015.

Efter det foreliggende, herunder lægejournal af 12. februar 2015 og udateret lægeerklæring fra ørelæge L, er det ikke dokumenteret, at S på grund af sygdom ikke har kunnet udleveres til samvær til afholdelse hjemme hos sin far.

Fogedretten finder ikke grundlag for at udsætte sagen med henblik på at indhente yderligere oplysninger om S’ lægebehandling.

De pålagte tvangsbøder er herefter forfaldne til betaling, som nedenfor bestemt.

Der er fortsat ikke grundlag for at antage, at tvangsfuldbyrdelse af samvær i henhold til parternes samværsaftale af 18. december 2014 vil være til alvorlig skade for S’ legemlige eller sjælelige sundhed.

Efter det oplyste om, at S får indopereret øredræn den 13. marts 2015, finder fogedretten efter omstændighederne, at samværet lørdag den 14. marts 2015 skal udsættes i en uge.

Det pålægges herefter M at udlevere S til samvær lørdag den 21. marts 2015, 28. marts 2015, 11. april 2015, 18. april 2015 og 25. april 2015.

I henhold til parternes samværsaftale af 18. december 2014 skal M aflevere S til samvær kl. 10.00 i eller uden for – – –. Efter endt samvær afleveres S kl. 16.00 af F i eller ved – – – Hovedbibliotek.

Ved misligholdelse pålægges tvangsbøde på 6.000 kr. per samvær.

Tvangsbødens størrelse er fastsat under hensyn til, at der har verseret udleveringsbegæring siden primo januar 2014.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at der ikke i oplysningerne i sagen er grundlag for, at sagen bør udsættes.

Heller ikke det for landsretten fremkomne dokumenterer, at S på grund af sygdom ikke har kunnet udleveres til samvær med sin far. Herefter og da landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor, stadfæster landsretten fogedrettens afgørelse.

Kommentar:

Efter 1. oktober 2015 vil en situation som denne udløse automatisk erstatningssamvær.

Et barn skal selvfølgelig kunne passes af den anden forælder, selv om det er sygt.

Viggo Bækgaard