Atomkapløbsmodel og 7/7 ordning gjorde fogedforretning umulig, TFA 2017/335 VLK

Atomkapløbsmodel og 7/7 ordning gjorde fogedforretning umulig, TFA 2017/335 VLK

Problemstilling: 5 børn i alt. 3 børn med bopæl hos M – 2 hos F.

Aftalen indgået efter råd fra bankrådgiver, fordi de så kunne udnytte skattefradrag for børnebidrag.

M udleverede ikke børn til F. Det førte til en fogedsag.

Udtrykket atomkapløbsmodel er mit

Byrettens begrundelse (fogedretten).

Det er ubestridt, at parterne har aftalt, at A har bopæl hos F. Efter det, som parterne har oplyst, kan det lægges til grund, at aftalen er indgået samtidig med en aftale om, at B og C skulle have bopæl hos deres mor. Parterne har oplyst, at aftalen er indgået efter råd fra deres bankrådgiver, idet de dermed begge kunne få skattefradrag for børnebidrag.

Efter retsplejelovens § 596 kan fogedretten yde bistand til håndhævelse af barnets bopæl, hvis den berettigede kan godtgøre eller sandsynliggøre sit krav.

Ordene »eller bopælsforælderen« blev indsat i § 596 ved lov nr. 600 af 18. juni 2012. I forarbejderne til ændringsloven, LFF 2012-04-13, nr. 157, er blandt andet anført følgende:

»Den gældende formulering af § 596, stk. 2, medfører i praksis, at fogedretten i nogle tilfælde afviser begæringer om umiddelbare fogedforretning i forhold til en gennemtvingelse af barnets bopæl, hvis bopælsforælderen ikke støtter ret på en afgørelse eller en skriftlig aftale med fuldbyrdelsesklausul. Efter forslaget bliver det også muligt med fogedens hjælp at få barnet udleveret til bopælsforælderen, hvis samværsforælderen tilbageholder barnet, i tilfælde hvor forældrene har fælles forældremyndighed, og barnet har boet hos den ene forælder i længere tid og derfor har bopæl der.«

Efter bemærkninger tog ændringen sigte på den situation, hvor et barn faktisk havde haft bopæl hos den ene forældre i længere tid, men uden at den pågældende forælder kunne støtte ret på et skriftligt dokument i form af en afgørelse eller en skriftlig aftale.

I denne sag har parterne praktiseret en 7/7-ordning for A og parrets tvillinger siden samlivsophævelsen, således at alle tre børn har fulgtes ad i forhold til forældrene. Efter det oplyste om, at fordelingen af børnenes bopæl primært var båret af hensyn til at opnå skattefradrag, synes det i øvrigt at have været stort set tilfældigt, hvem af forældrene der fik bopælsretten over hvilke børn.

Selv om parterne har aftalt, at F har den formelle bopæl over A, finder fogedretten under disse omstændigheder, at A i relation til retsplejelovens § 596 ikke kan anses for at have bopæl hos den ene forælder frem for den anden, hvorfor retsplejelovens § 596 om umiddelbar fogedforretning uden sædvanligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag ikke kan finde anvendelse i det foreliggende tilfælde.

(resultat – fogedforretningen blev ”nægtet fremmet”.)

Landsrettens begrundelse

Parterne har fælles forældremyndighed, og der foreligger ingen afgørelse eller aftale om samvær. Der er herefter ikke grundlag for at tage F’s anmodning til følge for så vidt angår B og C, der har bopæl hos M.

For så vidt angår A er landsretten enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

kommentar:

Udtrykket “atomkapløbsmodel” er opfundet af mig og dækker over situationer, hvor man aftaler et eller flere børn med bopæl hos den ene og et eller flere med bopæl hos den anden. Begrundelsen er typisk enten at holde den anden forælder i skakt for at opretholde den aftalte tilstand (og dermed i virkeligheden nogen gange tilsidesætte, hvad der er bedst for barnet) – eller som her økonomiske overvejelser.

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange træffer aftale om bopæl med videre ud fra rene økonomiovervejelser.

Spørgsmålet er klart, om det så er rigtig fornuftigt.

Skomager bliv ved din læst, siger man. Bankrådgivere burde nok gøre det samme.
Viggo Bækgaard