Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær – bortfald af samvær – bopælsforælders ferie – ferie- og helligdagsperioder

Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær – bortfald af samvær – bopælsforælders ferie – ferie- og helligdagsperioder

Afgørelsen er sakset fra  Retsinformation.dk

Budskabet er forenklet sagt, at chikanepakken nærmest kun var til ære for samværsforælderen. Dennes chikane kan nærmest fortsætte i det uendelige. Det er således svært for en bopælsforælder at holde ferie i utide.

Afgørelserne og resumeet er bestemt et studium værd, hvis du vil have styr på ferieproblematikken.

Resumé:

Når forældre går fra hinanden, kan de aftale løbende samvær og feriesamvær mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor hos (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan samværsforælderen søge om samvær i Statsforvaltningen.

Det fastsatte eller aftalte samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Sideløbende med dette gælder, at et barn har ret til ferie med begge forældre, og at den forælder, som barnet bor hos (bopælsforælderen), har ret til at planlægge sin ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær med samværsforælder.

Det betyder, at bopælsforælderens mulighed for at holde ferie med barnet på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen, er forskellig alt afhængig af, om ferien er inden for eller uden for den almindelig ferie- og helligdagsperiode.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder følger skoleferieårets ferier, det vil sige efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferien.

Bopælsforælders ferie ligger uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode

Hvis bopælsforælderen ønsker at holde ferie med barnet uden for en almindelig ferie- og helligdagsperiode, og ferien falder i en periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen, skal forældrene være enige. Hvis de ikke kan blive enige, skal bopælsforælder søge om bortfald af det løbende samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.

Når bopælsforælderens ferie ligger uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode er udgangspunktet, at bopælsforælderen ikke kan holde ferie med barnet i den periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen.

Baggrunden for dette udgangspunkt er, at det generelt er bedst for barnet, at samværet følger den fastlagte ordning. På den måde sikres barnet en kontinuerlig kontakt med samværsforælderen, og det bliver tydeliggjort for bopælsforælderen, at denne skal placere sin ferie med respekt for samværet.

Udgangspunktet kan dog fraviges, hvis der f.eks. er en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopæls-forælderen ikke har indflydelse på. Hvis dette er tilfældet, kan bopælsforælderen holde ferie med barnet, selvom ferien ligger i en periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen. Samværet mellem barnet og samværsforælderen bortfalder altså pga. bopælsforælderens ferieafholdelse.

Bopælsforælders ferie ligger inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode

Hvis bopælsforælderens ferie derimod ligger inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, kan bopælsforælderen holde ferie med barnet, hvis det ikke falder sammen med børnenes feriesamvær med samværsforælderen. Dette gælder, selvom ferien ligger på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen.

Ferien medfører, at det løbende samvær mellem barnet og samværsforælderen bortfalder, uden at bopælsforælderen skal være enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af det løbende samvær hos Statsforvaltningen.

De konkrete sager

I sag 1 havde bopælsforælder søgt om ferie i uge 23 og havde begrundet ansøgningen med, at ferien var et tilbud fra børnenes 86-årige syge oldemor, som ønskede at rejse med sine børn, børnebørn og oldebørn, inden hun ikke længere kunne gå.

Ankestyrelsen vurderede, at børnene skulle have samvær med samværsforælderen i uge 23 i 2016.

Ankestyrelsen vurderede, at ferien lå uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, idet ferien lå uden for skolernes efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie.

Ankestyrelsen fandt, at bopælsforælderens begrundelse for ansøgningen ikke kunne betragtes som en bestemt begivenhed eller anden udefrakommende omstændighed, der kunne begrunde bortfald af samværet.

I sag 2 havde bopælsforælder søgt om, at børnenes samvær med samværsforælderen bortfaldt fra fredag den 18. december til mandag den 21. december 2015.

Ankestyrelsen vurderede, at bopælsforælderen kunne holde ferie med børnene i perioden fra den 18. til den 21. december 2015, og at børnenes løbende samvær med samværsforælderen burde være bortfaldet.

Begrundelsen var, at bopælsforælderens ferie med børnene lå inden for den almindelig ferie- og helligdagsperiode, og at der ikke var feriesamvær mellem børnene og samværsforælderen i denne periode.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at børnene gik på X Skole, og at børnene ifølge skolens hjemmeside havde juleferie i perioden lørdag den 19. december 2015 til 3. januar 2016 begge dage inklusive, og at der ikke var feriesamvær mellem børnene og samværsforælderen fra den 18. december til den 21. december.

Lovgivning:

Forældreansvarsloven – lovbekendtgørelse nr. 1820 af 23. december 2015 – § 21 a.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare bopælsforælderens mulighed for at holde ferie med barnet i en periode, hvor der er fastsat eller aftalt samvær.

2. Reglerne

Det fremgår af forældreansvarslovens § 21 a, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald.

Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen (forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven 2014/1 LF 103) gør forslaget ikke op med, at barnet har ret til ferie med begge forældre, og at bopælsforælderen som hidtil har ret til at planlægge ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær med den anden forælder eller udenfor almindelige ferieperioder, når der ikke er løbende samvær.

Hvis bopælsforælderen derimod vil placere sin ferie med barnet uden for den almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen, og der ikke kan opnås enighed om dette, skal bopælsforælderen med forslaget søge om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.

En del af lovbemærkningerne til § 21 a er gengivet i Vejledning om samvær (vejledning nr. 11362 af 30. december 2015).

Ifølge vejledningen bør hensynet bag bestemmelsen indgå med betydelig vægt, når Statsforvaltningen skal vurdere, om et samvær kan bortfalde på grund af bopælsforælderens ferieafholdelse uden for almindelige ferieperioder. Statsforvaltningen skal også være særligt opmærksom på, om placering af ferien sker af chikanøse årsager.

Det fremgår også, at der kan forekomme situationer, hvor et ønske om bortfald af samvær på grund af ferie er velbegrundet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor der opstår en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på.

Vejledningen supplerer med, at den almindelige ferie- og helligdagsperiode bliver defineret i overensstemmelse med skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie.

3. Andre principafgørelser

Der er ingen andre principafgørelser, der belyser problemstillingen.

4. Den konkrete afgørelse

Sag 1 (2016-1310-18527)

Resultatet er

Børnene skal have samvær med dig i uge 23 i 2016

Det betyder, at vi ændrer Statsforvaltningens afgørelse.

Ankestyrelsen kritiserer, at Statsforvaltningen ikke har henvist til den relevante bestemmelse i Forældreansvarsloven om, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at fastsat eller aftalt samvær, der ligger uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, ikke bortfalder på grund af bopælsforælderens ferie.

Vi lægger vægt på, at baggrunden for dette udgangspunkt er, at det er bedst for børn, at samværet følger den fastlagte ordning, sådan at børn sikres en kontinuerlig kontakt med samværsforælderen, og at bopælsforælderen skal placere sin ferie med respekt for samværet.

Vi er opmærksomme på, at ansøgningen om bortfald af samvær er begrundet med, at ferien i uge 23 er et tilbud fra børnenes 86-årige syge oldemor, som ønsker at rejse med sine børn, børnebørn og oldebørn, inden hun ikke længere kan gå.

Vi anser ikke disse omstændigheder som en bestemt begivenhed eller anden særlig udefrakommende begivenhed, der kan begrunde bortfald af samværet i uge 23.

Vi lægger ved denne vurdering vægt på, at der ikke er oplyst en særlig begrundelse for, at ferien skal holdes i netop uge 23.

Vi lægger til grund, at bopælsforælderen ønsker at holde ferie med børnene i uge 23, og vi vurderer, at ferien ligger uden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, idet uge 23 ligger uden for skolernes efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie.

Den omstændighed, at bopælsforælderen har tilbudt dig erstatningssamvær i uge 24, er ikke et moment, som kan tillægges betydning.

Fastsat eller aftalt samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Der kan dog forekomme situationer, hvor et ønske om bortfald af samvær på grund af ferie er velbegrundet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor der opstår en ekstraordinær mulighed for

bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på.

Bemærkninger til Statsforvaltningens sagsbehandling

Vi kritiserer, at Statsforvaltningen ikke har henvist til den relevante bestemmelse i Forældreansvarsloven om, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det, eller når Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær.

Sag 2 (2016-1310-05942)

Resultatet er

Samværet mellem børnene og samværsforælderen burde være bortfaldet fra fredag den 18. december til mandag den 21. december 2015 som følge af, at du holdt ferie med børnene

Det betyder, at vi ændrer Statsforvaltningens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at bopælsforælder kunne holde ferie med børnene i perioden fra den 18. til den 21. december 2015, og at børnenes løbende samvær med samværsforælder derfor burde være bortfaldet i denne periode.

Begrundelsen er, at bopælsforælderens ferie med børnene lå inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, og at der ikke var fastsat feriesamvær mellem børnene og samværsforælderen fra den 18. til den 21. december 2015.

Hvad er afgørende for resultatet¬Ved vurderingen af, at bopælsforælderens ferie lå inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, lægger vi vægt på, at børnene går på X Skole, og at børnene ifølge skolens hjemmeside havde juleferie i perioden lørdag den 19. december 2015 til 3. januar 2016 begge dage inklusive.

Ved afgørelsen om, at samværet burde være bortfaldet, lægger vi vægt på, at bopælsforælderens ferie med børnene ikke faldt sammen med børnenes feriesamvær med samværsforælderen.

Om reglerne¬Bopælsforælderen kan holde ferie med barnet inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, hvis det ikke falder sammen med barnets feriesamvær med samværsforælderen. Dette gælder, selvom ferien ligger på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen.

Bopælsforælderens ret til ferie medfører, at barnets løbende samvær med samværsforælderen bortfalder, uden at bopælsforælderen skal være enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af det løbende samvær hos Statsforvaltningen.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder følger skoleferieårets ferier, det vil sige efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferien.