Ankesag om forældremyndighed afvist, fordi den indleveret en dag for sent, TFA 2017/44 ØLD

Ankesag om forældremyndighed afvist, fordi den indleveret en dag for sent, TFA 2017/44 ØLD

Byrettens begrundelse

I den foreliggende sag er anken iværksat dagen efter ankefristen, og anken er dermed ikke rettidig, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1.

Efter retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt., kan ankeinstansen undtagelsesvis give tilladelse til anke efter ankefristens udløb. Højesteret har i afgørelserne gengivet i UfR 2015.913 og UfR 2013.570 fastslået, at en ekspeditionsfejl af en parts advokat ikke giver grundlag for undtagelsesvis at meddele tilladelse til anke.

Landsretten finder, at den ekspeditionsfejl, der er begået af appellantens advokat ved indlevering af ankestævning for sent, uanset den korte overskridelse af ankefristen og sagens karakter ikke giver grundlag for undtagelsesvis at meddele tilladelse til anke. Landsretten imødekommer derfor ikke anmodningen om anketilladelse.

Landsretten afviser derfor ankesagen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2, 4. pkt.