Anke i forældremyndighedssag fik opsættende virkning, selv om byretten havde bestemt, at dommen kunne fyldbyrdes trods anke, TFA 2016/343 ØLK

Anke i forældremyndighedssag fik opsættende virkning, selv om byretten havde bestemt, at dommen kunne fyldbyrdes trods anke, TFA 2016/343 ØLK

Byretten tilkendte M forældremyndigheden. Udskriften er yderst sparsom med oplysninger om begrundelsen for, at retten bestemte, at dommen skulle kunne fuldbyrdes straks.

Byrettens begrundelse:

Under disse omstændigheder finder retten grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed, og retten finder, at det vil være bedst for B, at M fremover tillægges forældremyndigheden alene, jf. forældreansvarslovens § 11, jf. § 4.

Nærværende dom kan efter omstændighederne fuldbyrdes, selv om dommen ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

Under sagen i landsretten besluttede M at ville flytte til Tyskland med barnet.

Landsrettens begrundelse:

M har oplyst, at hun har opsagt sit job og sin lejlighed og påregner at flytte til Tyskland med parternes fællesbarn, B, inden for kort tid.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder finder landsretten herefter, at anken – uanset at byretten i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2, har truffet afgørelse om, at dommen kan fuldbyrdes, selvom dommen ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb – bør tillægges opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 480, stk. 3.

Kommentar.

Sagen kræver vist en faglig kommentar, da den formentlig kan være svær at forstå.

En byretsdom kan ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger. Hvis dommen ankes inden 14 dage, er hovedreglen, at tilstanden før dommen opretholdes, indtil landsretten har afsagt den endelige dom. Hvis der ankes efter 14 dage, er det byrettens dom, der står ved magt.

Eksempel:

Barnet bor hos mor, og far har anlagt sag for at få bopælen. Far får ret i byretten. Hvis mor anker inden 14 dage, bliver barnet hos mor trods anken. Anker hun først efter 14 dage, skal barnet straks bo hos far.

Så er der en regel, der siger, at byretsdommeren kan bestemme, at dommen kan fuldbyrdes, selv om den ankes inden de 14 dage. Reglen bliver ikke brugt ret tit. Der skal typisk en særlig situation til, før dommeren bestemmer det.

I denne sag fremgår det slet ikke, hvorfor byretten oprindeligt bestemte, at den skulle kunne fuldbyrdes trods anke.

Til gengæld fremgår det klart af landsrettens dom, at det er Ms beslutning om at flytte til udlandet under sagen, der har foranlediget dommen.

Dommen er ikke overraskende.

Viggo Bækgaard