Ingen fogedretlig sanktion i samværssag før tidspunktet for barnets udlevering. Om automatisk erstatningssamvær. Ikke fri proces til kære, TFA 2016/200 ØLK

Ingen fogedretlig sanktion i samværssag før tidspunktet for barnets udlevering. Om automatisk erstatningssamvær. Ikke fri proces til kære, TFA 2016/200 ØLK

Byrettens begrundelse:

Kendelsen angår spørgsmålet om, hvorvidt der kan pålægges M fogedretlig sanktion, fordi hun har meddelt, at hun afholder ferie med B i uge 45, selvom der er fastsat samvær med B’s far torsdag i uge 45 fra kl. 15.45 til kl. 18.30.

F har gjort gældende, at han har fået oplyst af statsforvaltningen, at de nye regler om samarbejdschikane finder anvendelse, hvorfor der ikke kan afholdes ferie udenfor almindelige ferieperioder.

Fogedretten lægger til grund, at M er bopælsforælder. Hun har efter resolutionens ikrafttræden afholdt to ugers sommerferie med sin datter, men ellers har der ikke været afholdt ferie.

M har efter den fremlagte sms-korrespondance varslet ferien den 12. oktober 2015.

Fogedretten finder, at M kan afholde ferie med B i uge 45, selv om der er fastsat samvær med hendes far torsdag i uge 45. Fogedretten har herved lagt vægt på formuleringen i samværsresolutionen, hvoraf det fremgår, at weekend – og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet helt eller bare delvis ligger i bopælsforælderens ferier med barnet. Der er ikke i resolutionen fastsat tidspunkter for, hvornår bopælsforælderen kan afholde ferie med barnet. Derfor forstår fogedretten resolutionen således, at bopælsforælderen selv bestemmer dette. Der er i den pågældende situation tale om hverdagssamvær, som bortfalder i bopælsforælderens ferie.

Derfor bestemmes

M kan ikke pålægges en fogedretlig sanktion ved at have meddelt, at hun afholder ferie med B i uge 45.

Fogedretten har ikke taget stilling til spørgsmålet om automatisk erstatningssamvær.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af retsplejelovens § 500, stk. 2, at retten kan give en person, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces, hvis den pågældende har behov for advokatbistand. Kærende har under sagens behandling i fogedretten ikke haft advokatbistand.

Kæremålet har ikke en sådan karakter, at kærende findes at have behov for advokatbistand jf. retsplejelovens § 500, stk. 2, hvorfor begæringen om fri proces ikke imødekommes.

Begæringen angik fogedrettens bistand til udlevering af et barn til samvær.

Det tidspunkt, hvor barnet ifølge samværsresolutionen skulle udleveres, var endnu ikke indtrådt, da fogedrettens kendelse blev afsagt. Allerede af den grund kunne begæringen ikke fremmes i fogedretten.